Eerste 18 namen voor de lijst van Lokaal sterk bekend

“Lokaal sterk” – passie voor Helmond

Tijdens de drukbezochte ledenvergadering op vrijdag 16 november 2017 hebben de leden van de politieke partij Lokaal sterk hun eerste 18 personen gekozen die op de kieslijst zullen staan voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018.

In een eerdere ledenvergadering was Harrie van Dijk al tot lijsttrekker gekozen.

De kieslijst zal de komende weken nog verder aangevuld worden met kandidaten. De kiescommissie is nog in gesprek met deze kandidaten.

Ook werd de nieuwe slogan gepresenteerd: “Lokaal sterk” – passie voor Helmond

 De lijst:

 1. Harrie van Dijk
 2. Anja Spierings – van Deursen
 3. Henriëtte Verouden – Berens
 4. Jack Hamacher
 5. Tiny Kuypers
 6. Maarten Janssen
 7. Kim Breuer – Dijkers
 8. Peter van Gastel
 9. Ghislaine Adamidis
 10. Henn Pluijm
 11. Ton Coolen
 12. Mientje Bos
 13. Karin Ermens
 14. Rianne Hermans
 15. Christel Uffink
 16. Huub Verschuuren
 17. Bert Bralten
 18. Henk Bekkers

 

logo nieuwe stijl

Bijdrage begroting 2017

Voorzitter, leden van de raad, college, ambtenaren en toehoorders op de publieke tribune en thuis.

De Voorjaarsnota van afgelopen juni was de opmaat voor deze begroting. Een nota op hoofdlijnen die ook ruimte bood voor niet-coalitiepartijen.

Lokaal sterk ziet dan ook een aantal ingebrachte zaken terug in deze nota. Dank daarvoor!

Wij zien echter ook verschillende voorstellen in deze begroting die wij, als Lokaal sterk, graag anders ingevuld zouden zien.

Middels een aantal aandachtsvelden zullen we zowel de plussen als de minnen bespreken.

Zorg en Welzijn

We zijn ons er terdege van bewust dat het geen gemakkelijke opgave voor de gemeente Helmond was om de transities m.b.t. jeugdhulp en WMO handen en voeten te geven.

Lokaal sterk was hierop kritisch en zal dat ook blijven, om er zodoende voor te zorgen dat elke zorgbehoevende zoveel mogelijk die hulp kan krijgen die hij of zij nodig heeft.

Een goede communicatie speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Dat zaken niet goed gaan kan gebeuren, maar ben daar dan wel duidelijk over.

Dat Lokaal sterk van meet af aan kritisch staat ten opzichte van het Stadsl@b mag inmiddels wel bekend zijn. Nu duidelijk geworden is dat het lab niet geworden is wat men er van verwacht had lijkt het, voor wat Lokaal sterk betreft, het beste om tot aan de verkiezingen pas op de plaats te maken en de nieuwe coalitie de ruimte te bieden om hier eventueel een verdere of andere invulling aan te geven.

lokaal sterk is blij met de aandacht voor de meest kwetsbare inwoners in onze stad. Goed dat er in samenwerking met onze partners geprobeerd wordt preventief het verschil te maken op o.a. het gebied van gezondheid, maatschappelijke participatie en het voorkomen van schuldenproblematiek.

Daarnaast blijft het belangrijk om ook een goed vangnet te blijven houden, zoals Super Sociaal, Lets Ruilwinkel en stichting Leergeld, om zodoende degenen waar het nog niet goed mee gaat, zoveel mogelijk ondersteuning te bieden.

Voor wat Lokaal sterk betreft zou daar een nieuw vangnet aan toegevoegd kunnen worden. Een variant van de stichting Leergeld, namelijk een stichting Meedoen voor ouderen.

Zoals al in de Voorjaarsnota aangegeven hebben wij middels gesprekken met mensen en organisaties gehoord dat er veel stille armoede onder ouderen is. Hier hebben we dus nog een slag te maken. Wij vragen het college nadrukkelijk of zij hier werk van willen maken en dienen hiervoor dan ook een motie in.

In 2015 heeft dit college gekozen om voor € 500.000,00 te bezuinigen op de wijkaccommodaties. Hierdoor werd o.a. de Terp gesloten. Lokaal sterk vond, en vindt dit nog steeds, een verkeerde keuze. Juist in deze individuele tijd is een wijkaccommodatie een plek waar mensen elkaar weer kunnen ontmoeten.

Blijkbaar is het college erachter gekomen dat die bezuiniging inderdaad geen goede keuze was. In 2016 werd er al voor € 250.000,00 aan frictiekosten toegevoegd en nu wordt er voorgesteld om voor de komende 4 jaar € 75.000,00 extra middelen toe te voegen!

Je breekt het van de ene kant af en je bouwt het ergens anders weer op. Sommigen zouden dit kapitaalvernietiging noemen.

Wat zijn overigens de gevolgen van het sluiten van de Kamenij voor de wijk Helmond Noord?

 Wonen en stedelijke vernieuwing

Lokaal sterk is verheugd te zien dat na de Binnenstad en Helmond-West nu de leonarduswijk, Annawijk, de Waart, Helmond-Oost en Helmond-Noord een herontwikkeling gaan krijgen.

Goed dat er niet alleen in nieuwe huizen wordt geïnvesteerd, maar zeker ook in concrete projecten en activiteiten die de sociale cohesie in deze wijken kunnen gaan versterken.

Wij zijn blij dat de motie van Lokaal sterk inzake ‘uitbreiding buurtbeheerders’ is opgepakt en geresulteerd heeft in uitbreiding met 2 buurtbeheerders. Zoals ook al in de Voorjaarsnota aangegeven is een buurtbeheerder een aanspreekpunt binnen de wijk die mensen met elkaar kan verbinden, maar zeker ook iemand die een belangrijke signaalfunctie heeft, waarbij hij of zij dreigende verloedering en kleine ergernissen direct kan oppakken.

Dit kan dan weer bijdragen aan een beter woonklimaat.

Het Havenpark gaat binnenkort het levenslicht zien. Met hier en daar wat kanttekeningen juicht Lokaal sterk dit toe.

Maar zeker ook belangrijk is de kern van ons Centrum. Veel leegstand en voor het grootste deel doorsnee winkels. Door de week een lege markt, waarop je een kanon kunt afschieten zonder iemand te raken.

Ook blijft Lokaal sterk aandacht vragen voor onze zaterdagmarkt. De eens beste markt van Nederland mist de bezieling van weleer. College, welke plannen mogen we het komende half jaar nog tegemoet zien om weer nieuw leven in onze markt te blazen. Neem in uw plannen zeker ook mee een eventuele verplaatsing van de kiosk.

Cultuur

Het is op zich goed dat er vernieuwende evenementen in onze stad komen die Helmond op de kaart zetten. Maar Lokaal sterk vindt het ook belangrijk dat evenementen die zich de afgelopen jaren bewezen hebben en zich nog steeds bewijzen, niet de dupe moeten worden van het nieuwe subsidiebeleid. Wat goed is, is goed!

Maar zeker ook kleinere wijkevenementen kunnen bijdragen aan de sociale cohesie binnen een wijk. Om deze kleinere initiatieven toch een kans te geven op subsidie stelt Lokaal sterk voor om nu nog geen verdeelsleutel voor evenementensubsidies aan te brengen, maar nut en noodzaak eerst te bespreken in de raad. Wij dienen hier tezamen met D66 een motie voor in. D66 zal deze straks inbrengen.

 

Onderwijs en werk

Met het nieuwe Integrale Huisvestingsplan heeft de Raad al ingezet op duurzame, gezonde en toekomstbestendige scholen. Met dank aan de wethouder hiervoor!

Zoals u van Lokaal sterk gewend bent blijven wij aandacht vragen voor een goede koppeling tussen opleiding en werk, met namen voor VMBO en MBO 1 en 2. De doorontwikkeling van het Food Techpark zal voor veel kansen zorgen op dit gebied. Een goede samenwerking en afstemming tussen onderwijs, ondernemers, maar zeker ook de gemeente is hierbij van essentieel belang.

We ondersteunen ook van harte de preventieve inzet om schooluitval te voorkomen.

Sport

Sport is een belangrijke vorm om een sociaal isolement te voorkomen en daar heeft dit college goede stappen in gezet. Lokaal sterk is erg positief over de voetbalvisie en sport- en beleefcampus de Braak. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die voorhanden waren, worden grote problemen opgelost.

Tot slot voorzitter,

lokaal sterk heeft zich de afgelopen jaren positief kritisch opgesteld en daar waar nodig hebben wij ons nadrukkelijk laten horen.

Dit blijven wij ook zo doen.

Het college presenteert een sluitende begroting en dat is goed.

Wij danken de betrokken ambtenaren die dit mogelijk maken. Voor hen blijft het belangrijk dat de ingezette reorganisatie goed wordt afgerond, zodat er een werkklimaat ontstaat waarin zij graag voor de gemeente Helmond willen werken.

Printbare pdf versie: Lokaal sterk bijdrage begroting 2018

motie meedoen voor ouderen: motie meedoen voor ouderen

amendement geen verdeelsleutel evenementensubsisdies: motie geen verdeelseutel in te stellen voor evenementensubsidies

 

logo nieuwe stijl

 

 

Verouden: Cultuur mag wat kosten

** Bijdrage weblog Henriette Verouden

** Vragen Stadslab

logo nieuwe stijl

motie van afkeuring  wethouder van der Zanden : Motie afkeuring Van der Zanden

motie van afkeuring wethouder de Leeuw: Motie afkeuring De Leeuw

 

BIJDRAGE RAADSVERGADERING 27 JUNI 2017

Voorzitter,

Afgelopen donderdag zijn er bij de commissievergadering al veel dingen gezegd. Wij willen dat hier zeker niet over doen. Toch zijn er een paar dingen die ons echt van het hart moeten.

Herhaaldelijk heeft Lokaal sterk vragen gesteld over de organisatie en de zorgaanbieders, telkens weer werd dat gladgestreken, er werd niet aangegeven dat het moeilijk liep, hooguit was er sprake van kleine strubbelingen. Ook afgelopen commissievergadering bagatelliseren beide wethouders het feit dat uit het onderzoek naar voren is gekomen dat de zorgaanbieders aangeven dat de relatie met de gemeente verslechterd is en niet goed loopt. Dat is niet goed te maken met dat er altijd wel wat kleine strubbelingen zijn, dat je elkaar moet vinden. Dat zijn harde feiten die de aanbieders aangeven!

Wij voelen ons, op zijn zachtst gezegd aan het lijntje gehouden, we hebben niet de kans gekregen om mee te denken om dingen die fout gingen op te lossen.

Wij zijn er van overtuigd dat ambtelijk alles geprobeerd is, maar uit het onderzoek blijkt dat  we niet kunnen spreken van een organisatie die adequaat, actueel en op de toekomst gericht is. Dat baart ons zorgen!

Het baart ons ook zorgen dat wij deze week plotseling een aanvullende uitleg krijgen over 1,1, miljoen, een bedrag dat onbekend is bij het onderzoeksbureau. Hoe kan het dat deze info nu wel gedeeld kan worden, en eerder niet? Het roept bij ons de vraag op of de wethouder dit onderzoek wel serieus genoeg genomen heeft?

Wij willen de wethouders wijzen op het feit dat zij een actieve informatieplicht hebben jegens de raad. Zoals wij begrijpen heeft men bij het begin van het onderzoek aangegeven dat men met een druk op de knop alle gegevens zou kunnen overleggen. Gaandeweg bleek dat dit niet zo was, sterker nog, nog verder bleek dat helemaal geen gegevens konden worden overgelegd. Toch hebben wij als raad van deze ontdekking nooit een woord gehoord, terwijl het natuurlijk nogal wat is als je die gegevens niet kunt overleggen, hoe kan de raad wanneer zij hiervan niet eens in kennis wordt gesteld haar controlerende taak uitvoeren?

Het onderzoek toont aan dat er veel fout is gegaan. Het college geeft aan het vervolgonderzoek graag zelf te willen uitvoeren, het zal u niet verbazen dat wij daar sterk tegen zijn. Wat ons betreft komt er een onderzoek door de rekenkamer, wellicht zelfs door hetzelfde bureau dat dit onderzoek heeft gedaan. Wij zijn groot voorstander van een onafhankelijk onderzoek, en dat kan enkel wanneer dit door een onafhankelijke rekenkamercommissie geïnitialiseerd wordt.

Natuurlijk hebben wij u al vaak onze zorgen kenbaar gemaakt, maar uit het onderzoek blijkt eens te meer dat de inwoner van Helmond uiteindelijk de dupe is.

Hoewel beide wethouders afgelopen donderdag nog aangegeven hebben trots te zijn op de zorgcontinuïteit,  is wel duidelijk, dat van de verwachte en geplande “warme overdracht” geen sprake is geweest…integendeel…een aantal cliënten kwam behoorlijk in de kou staan. Het onderzoeksrapport geeft daarvoor een vijftal redenen aan, maar pleit de verantwoordelijke wethouders en de organisatie zeker niet vrij. Gegevens werden niet of veel te laat geleverd…de communicatie met de zorgaanbieders verliep gebrekkig….de organisatie was er, ondanks positieve boodschappen vanuit het college, zeker nog niet klaar voor. En het gaat hier toch om een organisatie, die zojuist een vernieuwingsproces heeft ondergaan….klaar voor de toekomst en in staat om adequaat te reageren op voorkomende situaties. Dat blijkt, zowel in financiële zin, als vanuit het sociale domein niet zo best te lukken. En was het dan maar zo, dat de verantwoordelijke wethouders zich deze onvolkomenheden hadden aangetrokken en daarover hadden gecommuniceerd met commissies en raad. Dan was er sprake geweest van een open uitwisseling van zaken. Nu is veel goedgepraat en verstopt. Nooit was er een oprecht verhaal over zaken die niet zo goed liepen…nooit werd het boetekleed aangetrokken. Steeds was er die verhullende positieve boodschap…alles ging goed….totdat het onderzoek van de rekenkamercommissie en het onderzoeksrapport anders aantoonden. Jammer, dat de verantwoordelijke wethouders niet meer en eerder open kaart hebben gespeeld. Jammer ook, dat de gerenoveerde organisatie niet in staat is gebleken, deze problemen te kunnen tackelen.

Voorzitter eerder gaven wij het al aan, nooit hebben de beide verantwoordelijke wethouders het boetekleed aangetrokken, zelfs afgelopen commissievergadering gaven zij aan trots te zijn op de zorgcontinuïteit. Een sorry hebben we niet gehoord. Daarom kunnen wij niet anders dan een duidelijk signaal afgeven dat dit niet de manier kan zijn waarop wij als college en raad met elkaar kunnen en moeten samenwerken. Daarom dienen wij zoals u al eerder hoorde samen met PVDA, Helder Helmond, Senioren 2013 en D66 een motie van afkeuring richting de wethouders van der Zanden en en de Leeuw in.

Tot zover in eerste instantie

logo nieuwe stijl

Bijdrage commissie M 22 juni 2017 : bijlage 22 jun comm M

We stellen het nog even uit : Verouden, we stellen het even uit

 

logo nieuwe stijl

 

BIJDRAGE inzake onderzoek overschotten zorggeld 2015 gemeente Helmond

Voorzitter,

Vol belangstelling hebben wij het eindrapport van AEF gelezen, niet enkel vol belangstelling, maar gaandeweg ook vol verbazing.

Hoe kan het, en wellicht is dit een vraag voor de heer Sterrenburg, hoe kan het dat de gemeentelijke organisatie niet de gevraagde gegevens kan overleggen terwijl dit bij andere gemeenten wel mogelijk is?

Heeft dit te maken met dat wij onze ambtelijke organisatie niet op orde hebben, loopt de organisatie rondom zorg in Helmond niet zoals zou moeten? Wij zijn erg benieuwd naar het antwoord op deze vraag, want de constatering baart ons zorgen!

Wat ook bij ons naar boven kwam bij het lezen van het rapport was het gevoel dat wij op 22 mei in deze commissie al een voorschot hebben gekregen op dit rapport. Achteraf lijkt het dat de wethouders alvast een voorschot hebben genomen op de bevindingen, die zij naar wij begrepen hebben, al in concept hadden ontvangen. Dat vinden wij op zijn zachtst gezegd niet zoals het hoort! U wekt daarmee de indruk dat u zich al bij voorbaat heeft willen indekken.

Overigens, verwijzend naar die presentatie op 22 mei, op sheet 11 van de presentatie lezen wij:
We weten o.b.v. facturen/declaraties de werkelijke uitgaven: per cliënt, per aanbieder en per (hoofd)product. Dit gelezen hebbende wil Lokaal sterk er sterk op aandringen om z.s.m. te evalueren, en niet te wachten tot na het boekjaar. Wij zien graag een evaluatie over een bepaalde boekperiode, zodat we tijdig weten hoe e.e.a. op dit moment in elkaar steekt. November lijkt ons dan wat laat, zeker met de verkiezingen in aantocht, want het zal toch niet zo zijn dat we vanwege verkiezingsperikelen de evaluatie houden op een moment dat het mooi uitkomt.

U geeft ook aan dat de positieve accountantsverklaring afgegeven is. Een accountantsverklaring is echter enkel een financieel akkoord, het zegt niets over wat er door cliënten gevraagd is maar niet gegeven.

Voorzitter, Lokaal sterk is groot voorstander van een vervolgonderzoek door hetzelfde bureau dat dit onderzoek heeft gedaan, zij zijn al enigszins bekend met de materie, en op die manier zijn we van een onafhankelijk rapport verzekerd. Zoals gezegd, kan dit wat ons betreft op korte termijn, want we mogen toch aannemen, dat, zoals de wethouder eerder in deze commissie heeft aangegeven, dat we nu wel alle gegevens boven water kunnen krijgen. Dus een evaluatie is wat ons betreft iets dat snel op de rails gezet kan worden. De termijn die de rekenkamer voorstelt lijkt ons een goed voorstel.

Voorzitter, Alle redenen die gegeven worden waarom er een overschot is, zeggen ons uiteindelijk nog niets! Ze zouden eerder moeten wijzen op een tekort dan op een overschot. De wethouder heeft vanaf het begin aangegeven dat er sprake zou zijn van een warme overdracht, de hulp die men had, bleef gewaarborgd totdat écht duidelijk was of er iets in gewijzigd zou moeten worden, toch kwamen al snel de berichten dat er flink geknepen werd in de hulp die mensen ontvingen. Telkenmale heeft u in deze commissie aangegeven dat de zaken goed liepen en gaf u aan voor schrijnende gevallen open te staan, maar het zijn waarschijnlijk juist de niet schrijnende, maar daarom niet minder pijnlijke gevallen die uiteindelijk het gelag van dit overschot hebben betaald. Het allerbelangrijkste is uiteraard voor Lokaal sterk dat inwoners van Helmond die zorg krijgen die zij nodig hebben.

Voorzitter, tenslotte moet ons nog van het hart dat wij geschrokken zijn van het feit dat de zorgaanbieders aangeven dat de samenwerking met de gemeente niet goed loopt. We hopen dat er inmiddels gesprekken zijn, om dit probleem op te lossen. We horen dit graag van de wethouder.

Voorzitter, Ik rond af, samenvattend kunnen wij stellen dat wij geschrokken zijn van het feit dat gegevens niet gewoon opgelepeld kunnen worden én willen wij snel een evaluatie van de periode die achter ons ligt, we zouden op dit moment al voldoende gegevens moeten hebben (en moeten kunnen overleggen na een druk op de knop) om tot een gedegen evaluatie te komen op korte termijn. Wij zien dit onderzoek graag gedaan worden door AEF.

Tot zover in eerste instantie.

 

logo nieuwe stijl

Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond

Helmond, 12 juni 2017

Betreft: Noodkreet uit Rijpelberg

Geacht college,

Ons bereiken allerlei berichten die wijzen op een verschraling van de wijkvoorzieningen in de wijk Rijpelberg. Dit baart ons zorgen en vandaar dat wij een aantal vragen hebben.

Post NL heeft besloten om 2 brievenbussen te sluiten en er 1 voor terug te plaatsen. Deze komt op het Weverhof, terwijl op deze plek er al een brievenbus is binnen de EMTE, die tijdens winkelopeningstijden beschikbaar is.

 1. Bent u het met ons eens dat één brievenbus voor een wijk met bijna 8500 inwoners wat weinig is en dat dit voor mensen die wat minder mobiel zijn een uitdaging kan worden?
 2. Bent u bereid hierin stappen richting PostNL te ondernemen?

Op het Weverhof zat ook een pinautomaat van de Rabobank. Deze is een week of drie geleden dichtgetimmerd. Bij navraag bij de Rabobank is te kennen gegeven dat zij niet voornemens zijn deze pinautomaat weer in gebruik te gaan nemen.

In de EMTE staat weliswaar binnen een pinautomaat, maar deze staat meteen achter de kassa gesitueerd, waardoor deze voorziening voor mensen in een rolstoel niet toegankelijk is. Tevens heb je er geen privacy, waardoor eenieder die er langs loopt vanuit de kassa naar de uitgang, zonder problemen je pincode kan meekijken. (We beseffen dat in een winkel pinnen veiliger kan zijn vanwege meer toezicht, maar dat weegt niet op tegen het feit dat eenieder kan meekijken).

 1. Bent u het met ons eens dat een pinautomaat een basisvoorziening is in een wijk die ook na sluitingstijd van de enige supermarkt in de wijk bereikbaar moet zijn?
 2. Bent u het met ons eens dat deze pinautomaat ook toegankelijk moet zijn voor mindervaliden?
 3. Bent u bereid hierin stappen richting Rabobank te ondernemen?

Verder hebben wij via het Repair-café en basisschool de Straap begrepen, dat de Straap gedeeltelijk zijn intrek neemt in het gebouw van de Torelaar. De Straap zal dan weer vertrekken uit het OJC. De verenigingen die, minder dan een jaar, in de Torelaar gevestigd werden gaan weer terug naar de Brem.

 1. Klopt het dat de kosten van de verbouwing van de Torelaar gekort zijn op het wijkbudget van 2016?
 2. Dit budget hierdoor dus niet voor andere zaken in de wijk gebruikt kon worden?
 3. De Torelaar straks niet meer als wijkgebouw dienst doet, maar weer de bestemming ‘onderwijs’ krijgt?
 4. Deze verbouwingskosten dus gemaakt zijn voor nog geen jaar gebruik van de locatie?
 5. Het OJC dus ook verbouwd is voor nog geen jaar?
 6. Dit geld beter besteed had kunnen worden?
 7. Wie draait op voor de komende kosten? Of gaat dit weer ten koste van het wijkbudget?
 8. Dat een voorziening zoals de Soepbus, die locatie-bekendheid moet krijgen, nu ook (weer) moet gaan verhuizen en dat dit deze kwetsbare groep mensen niet ten goede komt?
 9. Bent u het met ons eens dat het voor de inwoners van Rijpelberg het wel erg onduidelijk wordt, wat de gemeente nu met hun wijk wil? En dat dat het vertrouwen niet ten goede komt?

Met vriendelijke groet,

Fractie Lokaal sterk

Kim Breuer

pdf/printversie: 2017-06-12 Noodkreet uit Rijpelberg

 

logo nieuwe stijl

Verslag raadsvergadering 9 mei 2017 door Jack Hamacher.

Een overvolle publieke tribune wees erop, dat het deze avond om iets belangrijks zou gaan. Het betrof de visie van het college op het Helmondse amateurvoetbal. En inderdaad werd er heftig gedebatteerd. De positie van Lokaal sterk was cruciaal, omdat met het voor of tegen van onze partij het voorstel  het al of niet zou halen. Na felle woordenwisselingen en een sterk verhaal van wethouder Stienen, werd het voorstel met grote meerderheid aangenomen. Een jarenlang slepend probleem werd daarmee eindelijk opgelost.

Verder stond op de rol,  de behandeling van het agendapunt  “Sociale stad”. Over de inhoud van dit voorstel bestond geen verschil van mening. Over de financiële kant werd echter toch nog behoorlijk gediscussieerd. Het ging over de mandatering van de uitgavenkant. Uiteindelijk werd besloten het voorstel te accepteren met een mandatering  tot €250.000,-

Al  met al een lange vergadering, die pas rond elf uur kon worden afgesloten.

klik hier voor de pdf versie: Verslag raad 9 mei

 

logo nieuwe stijl

Lees hier de antwoorden van het college op onze vragen: klik op de link : VA 008 Lokaal sterk Geitenhouderij

Bijeenkomst inzake geitenhouderij in Bakel.

Op 19 april vond in Gemert een besloten bijeenkomst plaats, waar de GGD haar rapport rondom de vergunningaanvraag voor een geitenhouderij op Muizehol 1 te Bakel zou presenteren.

klik op de link voor ons verslag:  geiten19 -4-17

klik hier voor onze vragen aan het college : vragen rondom protocol zoönose

 

logo nieuwe stijl

Raadsvergaderingen van 7 maart en 28 maart 2017 door Jack Hamacher Raad 7 maart en 28 maart 2017 verslag

 armoede in de toekomst door Henriëtte Verouden henriette 5-4-2017

 

logo nieuwe stijl

Volgens sommigen werd er deze avond een record gevestigd. Na een half uur was de vergadering afgelopen. Op de agenda stonden 2  belangrijke punten.

Allereerst was er het voorstel om de maaltijdvoorziening voor  mensen met een minimum inkomen onder te brengen bij de bijzondere bijstand. Alle andere regelingen voor minima waren daar al ondergebracht. De raad stemde dan ook unaniem in met het voorstel.

Daarnaast werd een voorstel behandeld met betrekking tot de eigen bijdrage WMO.  Bij de voorjaarsnota was door de raad een  motie ingediend om de eigen bijdrage te verlagen. Na enig gesteggel over het opnemen van een hardheidsclausule in de regeling, werd ook dit voorstel door de raad unaniem aangenomen.

Ook deze raadsvergadering werd weer in beeld gebracht . De daarvoor noodzakelijke vergaderdiscipline werd door de meeste raadsleden in acht genomen. we zijn benieuwd of dat zo blijft.

Jack Hamacher.

logo nieuwe stijl

 

 

Raadsvergadering 10 januari door Jack Hamacher:

Raadsvergadering 10 januari

In deze eerste raadsvergadering van 2017 werd, volgens traditie, begonnen met de nieuwjaarstoespraken van burgemeester Blanksma en de vicevoorzitter van de raad Jan Roefs. Daarna werd de agenda behandeld.

Hoofdpunt was de “Centrumperspectief Helmond 2030”. Dit plan werd, na enige discussie, door de meerderheid van de raad (ook door Lokaal sterk) geaccepteerd.  Het centrum van Helmond wordt nu, vanaf dit jaar, fors aangepakt.

Nadat ook de “Fietsagenda 2016-2025” door de raad was vastgesteld, kwam het punt “Adviesstructuur sociaal domein” aan de orde. Het betrof hier de opvolging van de opgeheven seniorenraad en de vervanging daarvan door een brede adviesraad . Lokaal sterk verzette zich daartegen, omdat het financiële aspect en de vertegenwoordiging namens achterbannen niet goed waren geregeld. Uiteindelijk werd via een amendement van Lokaal sterk (gesteund door PvdA en D66) het voorstel aangepast en in gewijzigde vorm door de raad vastgesteld.

Dit was ook de eerste vergadering, die in beeld werd gebracht, wat hier en daar nog leidde tot wat onwennigheid. Bovendien waren de sprekers in de raadszaal zichtbaar op 2 grote schermen, waarbij geluid en beeld niet helemaal synchroon liepen.

Al met al een goed begin en een politiek succesje, dat in samenwerking met 2 andere partijen werd gerealiseerd.

Jack Hamacher,

Lokaal sterk

logo nieuwe stijl

 

 

Verslag  commissievergadering (comm. M) van 12 december

De commissievergadering (comm. M) van 12 december had als belangrijkste agendapunt de vorming van een adviesraad voor het Sociaal Domein.

Op dit moment zijn VBOH (Verenigde Bonden Overleg Helmond) en GOH (Gehandicapten Overleg Helmond) en Helmond Young Together de adviesraden die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies dienen bij stukken die te maken hebben met o.a. WMO.

Het voorstel dat nu voorligt is een uitwerking van input die reeds in juni door de commissie werd gegeven. De adviesraad zal een flexibele raad worden, waar een heel breed scala aan organisaties deel kan nemen.

Ze zal gaan bestaan uit een voorzitter (geworven door de gemeente) een ondersteuner en een kerngroep. Waaruit de kerngroep zal bestaan is niet duidelijk, dat maakt de adviesraad zelf uit.

tbv-raadsvergVoor financiering van de adviesraad is een bedrag begroot van €13000,=. De gemeente wil dit bedrag in handen stellen van een van de aangesloten organisaties, maar o.a. Lokaal sterk heeft aangedrongen om een aparte rechtspersoon ook de financiële verantwoordelijkheid te geven. Het kan niet zo zijn dat één organisatie de financiële verantwoording draagt, enkel omdat er dan geen nieuwe rechtspersoon hoeft te komen. Experimenteren is mooi, maar geld is lelijk, dus dat vinden wij geen goed idee!

Verder heeft Lokaal sterk een paar  vragen gesteld die o.a. met de communicatie te maken hadden.
In principe een goed voorstel, maar toch een voorbehoud gemaakt, omdat wij graag in het uiteindelijke raadsvoorstel een gedegen onderbouwing van de financiële uitwerking zien.

Het agendapunt zal op 10 januari in de raadsvergadering besproken worden.

 

 

 

 

 

logo nieuwe stijl

Plan betaaldata Senzer aangepast

In de raadsvergadering van 29 november heeft Lokaal sterk een motie ingediend die wijziging van de betaaldata bij Senzer volledig terug wilde draaien. Helaas heeft deze motie geen meerderheid aan steun gekregen in de raad. Een motie van Groen Links en SP, die erin voorzag dat enkel voor mensen met een part-time baan de datum zou verschuiven werd wel door een meerderheid gesteund, ook door Lokaal sterk, omdat wij dat ook een goed alternatief vonden, nadat onze motie was weggestemd.

Op 13 december heeft Senzer bekend gemaakt dat de betaaldata enkel voor mensen met een part-time baan verschuift naar de 10e van de maand. Voor 90% van de uitkeringsgerechtigden veranderd er dus niets. Enkel mensen met een part-time baan zullen vanaf 1-7-2017 hun uitkering op de 10e ontvangen.
De wijziging gaat ook niet stapsgewijs, maar ineens per juli 2017.
Als je eenmaal je (aanvullende) uitkering op de 10e ontvangt, dan blijft dat zo, ook als je daarna geen werk meer hebt.
Iedereen die na 1 maart een uitkering aanvraagt, gaat ook meteen per de 10e de uitkering krijgen (ook als dit een volledige uitkering is)

Voor degenen die met deze verandering te maken krijgt, heeft Senzer een aantal maatregelen genomen, zoals bijv. de mogelijkheid van een voorschot van €350,= in mei, wat in 24 maanden wordt terugbetaald, en persoonlijke begeleiding om betalingsproblemen te voorkomen.

logo nieuwe stijl

Antwoorden op vragen ivm geitenhouderij

Op 11 november hebben wij als Lokaal sterk, samen met de PVDA en D66 vragen gesteld rondom de eventuele vestiging van een geitenhouderij in Gemert-Bakel vlakbij Dierdonk.

OP 14 december zijn deze vragen door het college beantwoord. Lees er alles over op:
http://www.helmond.nl/BIS/2016/Vraag%20en%20antwoord%20(VA)/VA%20043%20PvdA-Ls-D66%20Intensieve%20veehouderijen%20nabij%20Helmond.pdf

 

logo nieuwe stijl

Motie: Betaaldata Uitkeringen Bijstandsgerechtigden door Senzer

De gemeenteraad van Helmond bijeen d.d. 29-11-2016

Overwegende dat:

–  Uitkeringsinstanties als SVB en UWV de uitkeringen betaalbaar stellen voor het einde van
de betreffende maand;

–  Huren en vaste lasten voor het einde van de maand moeten worden voldaan;

–  Bij het later betaalbaar stellen van de uitkering dit onmogelijk wordt;

–  Een aanzienlijk deel van de uitkeringsgerechtigden krap bij kas zit en moeite heeft de
financiële eindjes aan elkaar te knopen;

– De beslissing om het betaalmoment naar een latere datum te verschuiven derhalve grote
en onaanvaardbare gevolgen heeft voor uitkeringsgerechtigden;

– Het later betaalbaar stellen van de uitkering niet sociaal is;

– De raad zich niet herkend in de voordelen die Senzer zegt te willen behalen;

van mening dat:

– Helmond een sociale gemeente en betrouwbare lokale overheid is;

– De voorgestelde wijzigingen in de betaaldata onaanvaardbaar zijn

Draagt het College op:

– Senzer te berichten dat Helmond niet in kan stemmen met de verplaatsing van de
betaaldatum naar de toekomst;
– Binnen het dagelijks bestuur van Senzer dusdanige maatregelen te nemen zodat
uitkeringsgerechtigden hun uitkering voor het einde van dezelfde maand ontvangen hebben.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens Lokaal sterk:

Henriëtte Verouden-Berens

Helaas is de door Lokaal sterk ingediende motie, om de betaaldatum van bijstand te houden zoals die is, niet door de raad aangenomen.

 

logo nieuwe stijl

begroting 2017:  verslag, onze bijdrage, motie’s en amendementen:

Op 3 november was de jaarlijkse begrotingsbehandeling van de gemeente Helmond. kunt u onze bijdrage lezen.

Het was een hele zit, van 13.00u tot 23.00u, een vergadering met af en toe hoogoplopende debatten. Het bespreken van een begroting, die zeker ook goede zaken in zich heeft, maar nog veel meer minder goede, dus voor Lokaal sterk een reden om tegen deze begroting te stemmen.

Het grootste aandachtspunt voor Lokaal sterk was, zoals u ook in onze bijdrage kunt lezen, het feit dat er een reserve op de WMO bestaat van 18 miljoen euro, waarvan we nu 10 miljoen gaan herinvesteren.

Harrie van Dijk, onze fractievoorzitter, gaf duidelijk aan dat wat ons betreft de 10 miljoen die gehaald zijn bij de zorg daarin ook weer zouden moeten terugvloeien. Het college, en daarmee ook hun fracties, denken daar duidelijk anders over. Wat hen betreft kan een bedrag van 4,5 miljoen geïnvesteerd gaan worden voor het Stadslab en Stadsleerbedrijf, en dat terwijl er voor die zaken al een dekking bestaat. Middels een handige financiële constructie vloeit er ons inziens nu een bedrag van 4,5 miljoen zorggeld naar de algemene middelen, en daar kunnen we dan weer mee doen wat we willen, dus ook lantaarnpalen zetten.

Voor ons onverteerbaar, wanneer je denkt aan al die mensen die nu te weinig hulp krijgen en zich in schrijnende situaties bevinden. De wethouder riep op om deze situaties bij haar te melden, wij denken dat voorkomen beter is dan genezen, dus aan de voorkant het goed regelen, ipv via de wethouder repareren. Toch roepen wij eenieder op, om die situaties waar reparatie zou moeten plaatsvinden te melden! Via ons of rechtstreeks bij de wethouder.

Er heeft een stevig debat plaatsgevonden maar helaas heeft met name de coalitie gekozen om accoord te gaan met deze constructie.

Waar wij ons verder zorgen over maken, maar wat we helaas ook niet hebben kunnen voorkomen is het nieuwe subsidiebeleid voor evenementen. We wachten af, maar zullen bij de eerste signalen dat evenementen om deze reden verdwijnen zeker weer aan de bel trekken!

Een amendement dat we ingediend hebben voor het behoud van inkomsten uit o.a. textielcontainers voor verenigingen, stichtingen en wijkcentra, hebben we aangehouden. Dat betekent dat we er op een later tijdstip eventueel nog op terugkomen, maar omdat de wethouder toezegde hier zeker naar te zullen kijken, wachten we even af.

Een ander punt dat wij belangrijk vinden is de aanwezigheid van buurtbeheerders in álle wijken. Wij hebben daarvoor een motie ingediend, de wethouder zegde toe met de diverse woningcorporaties in gesprek te gaan, maar kon niet toezeggen dat daadwerkelijk in alle wijken buurtbeheerders zullen komen. Door ook dit amendement aan te houden, hebben wij ruimte geschapen om er op een later tijdstip op terug te komen.

Al met al was het een enerverende vergadering. We gaan met volle energie verder!

Henriëtte Verouden

Raadslid Lokaal sterk

logo nieuwe stijl

Begroting 2017:  Onze bijdrage, motie’s en amendementen:

Bijdrage begroting 2017

3 november 2016

 Voorzitter, leden van de raad, college, ambtenaren en toehoorders op de publieke tribune.

Op 2 juni dit jaar bespraken we de Voorjaarsnota. Een nota die door het college gekwalificeerd werd als ‘leidraad voor de programmabegroting 2017-2020.

Op het eind van de besprekingen gaf het college aan goed geluisterd te hebben naar de raad, zowel naar coalitie als naar oppositie.

Al het ingebrachte zou vertaald worden naar deze begroting 2017. Lokaal sterk heeft daarom ook ingestemd met de Voorjaarsnota.

Een belangrijk bespreekpunt waren de overschotten op de WMO. Een praktijkvoorbeeld stelde duidelijk aan de kaak, dat er een groot verschil is tussen hoe het op papier ‘goed’ geregeld is (en dan goed tussen aanhalingstekens) en hoe het in de praktijk uitwerkt.

Nog steeds krijgen we voorbeelden te horen, waarin dat verschil naar voren komt.

Maar voorzitter, waar we ons nog meer zorgen om maken zijn de mensen die zich niet melden of niemand hebben die voor hen op de bres springt.

Langer thuis wonen leek een prachtig motto, maar nu blijkt dat er veel vereenzaming onder de oudere mensen is, wat weer gepaard gaat met verloedering van de leefomstandigheden, men verzorgt zich slechter!

Ondanks de bezuinigingen van het Rijk naar Gemeente houdt Helmond dik geld over op de WMO, € 10 miljoen! ………. €10 miljoen, ondanks alle opstartperikelen, waarin heel wat ambtenarenuren hebben gezeten.

€ 10 miljoen, waarvan het college zegt dat dit tot stand gekomen is door slim in te kopen en omdat toegezegde PGB ’s niet afgenomen werden.

Lokaal sterk zegt, € 10 miljoen door zeker ook de zorgbehoevenden flink uitgeknepen te hebben!

Onbegrijpelijk vinden wij het dan ook dit college nu € 4.5 miljoen uit de reserve WMO pakt om het paradepaardje ‘Stadsleerbedrijf en Stadslab’ via een gemakkelijke boekhoudkundige constructie te financieren en daarmee slechts € 3.5 miljoen teruggeeft aan de mensen van wie het gehaald is en voor wie het ook eigenlijk bedoeld is.

Jazeker is Lokaal sterk blij met het verlagen van de eigen bijdrage voor WMO-diensten, het faciliteren van de Transformatieteams en het verbeteren van het jeugdhulpsysteem.

Maar wethouders, die € 3.5 miljoen is niet genoeg er is veel meer gaande in WMO-land!

Op 29 oktober jl., heeft de SER een belangrijk advies uitgebracht over het combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst. In dit rapport komt duidelijk naar voren dat er voor onze burgers naast werken en zorg voor eigen kinderen, ook een grote druk ligt bij het verlenen van mantelzorg voor naasten en dat deze druk in de toekomst alleen maar gaat toenemen. Op dit moment heeft 1 op de 8 mensen van deze mensen nu al last van burn-outklachten! Wanneer die druk dus toe gaat nemen zal het percentage van mensen met klachten alleen maar verder oplopen.

De gemeente Helmond zou hier al op kunnen voor sorteren door mantelzorg weer als een plus te gaan zien en niet als basis! Een mantel doe je aan over kleding en niet over een naakt lijf. Dit zou dus ook voor mantelzorg moeten gelden.

De zorg- en huishoudelijke taakuren moeten daarom weer drastisch in positieve zin worden herzien.

Ook binnen de jeugdzorg valt meer te halen dan alleen het actief bevragen van zorgaanbieders om betere zorg. Want ondanks alle goede bedoelingen vallen nog veel jongeren tussen de wal en het schip. Het vermelden van de veelheid aan projecten gericht op de problematische jeugd, waaraan bakken met geld zijn uitgegeven, en zover voor ons bekend met bijzonder weinig rendement, lossen die problemen niet op.

Dat het met de meesten goed gaat is een veel gehoord cliché, maar geen oplossing voor de probleemgevallen. Nog te vaak horen we dat wanneer er echt hulp nodig is, men soms 2 à 3 maanden moet wachten voordat men terecht kan. Met alle negatieve gevolgen van dien.

Dus best college, besteedt die € 10 miljoen aan de meest kwetsbaren. Zet in op verbeteren van de communicatie, voer begripvolle keukentafelgesprekken en laat goede zorg leidend zijn en niet het afknijpen van zorg- en huishoudelijke taakuren. De stichting VBOH geeft ook aan dat de meeste cliënten meestal met 50% gekort zijn op deze uren en daardoor echt geen schoon huis meer hebben.

Ga jeugdzorgaanbieders niet actief bevragen, maar ga met ze in gesprek hoe en met welke middelen de problematiek het best aangepakt kan worden.

Een prachtig bijkomend verschijnsel zal zijn dat deze inzet banen, banen en nog meer banen zal opleveren. Toch het motto van dit college!!!

Lokaal sterk vindt dat onze inwoners recht hebben op goede zorg. Niet op papier, maar je moet het terug kunnen zien in de praktijk!

 Onze wijken worden als woon- en leefgemeenschap steeds belangrijker. Goed dat er wordt ingezet op wijkgerichte netwerken en er inspanningen worden gedaan om de sociale cohesie te bevorderen. Het speekwoord zegt immers ook; Beter een goede buur dan een verre vriend.

Onze wijkhuizen zijn een belangrijk onderdeel in onze wijksamenleving. Niet alleen als ruimteverstrekker voor allerlei activiteiten, maar vooral ook als ontmoetingspunt. Men heeft hiermee de mogelijkheid om uit een eventueel sociaal isolement te komen.

Maar zeker ook buurtbeheerders dragen bij om de leefbaarheid in de wijken op peil te houden. Alleen jammer dat er maar zes wijken gebruik kunnen maken van een buurtbeheerder. We vernemen dat de andere wijken dit nu proberen op te lossen door vrijwillige buurtcoaches in te gaan zetten. Lokaal sterk zou graag zien dat er in elke wijk een buurtbeheerder zou worden aangesteld. We dienen hiervoor dan ook een motie in.

Een buurtwinkelcentrum draagt zeker ook bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk. De winkeliers in deze centra, vaak kleine middenstanders, hebben het hard te halen.

Door middel van allerlei initiatieven proberen de winkeliers de uitstraling van het buurtwinkelcentrum meer elan te geven. Zo hebben diverse centra, maar ook verenigingen, een textielcontainer staan, waarvan een deel van de opbrengsten aan hen ten goede komt. Denk hierbij aan sfeeractiviteiten bij Sinterklaas en Kerst. Die opbrengsten worden nu teniet gedaan, omdat de Gemeente de inzameling op zich neemt en de spullen naar de Kringloopwinkel gaan.

Lokaal sterk vindt dit onwenselijk en we dienen hiervoor dan ook een amendement in.

Voorzitter,

Een belangrijk speerpunt van het college is om van Helmond een aantrekkelijke stad te maken. Helaas constateren wij het omgekeerde.

Bij een aantrekkelijke stad horen namelijk aantrekkelijke evenementen.

Maar de laatste tijd horen we veel geklaag binnen de Helmondse stadsgrenzen vanwege het wegvallen van diverse markante evenementen, zoals de Profronde van Stiphout, Artimond, Jazz in Catstown, opvolger H2O en nu ook festival Impact. Het ED vroeg zich zelfs af of er een kaalslag gaande was in Helmond?

De nieuwe mensen van Helmond Marketing doen daar nog een schepje bovenop. Het vorig jaar succesvolle Winterfestijn gaat ook niet door en de Kasteeltuinconcerten worden weggegeven aan een ondernemer.

Neem daarbij óók nog eens de nieuwe richtlijnen voor het organiseren van een evenement, waarvan Lokaal sterk bevreesd is dat hiermee de komende jaren nog meer evenementen het loodje gaan leggen. En dat we dan ook nog Eindhoven gaan vragen om deze evenementen te beoordelen!!!

Wethouder, hoe zorgt u ervoor dat deze kaalslag niet verder gaat?

We dienen overigens een amendement in om de nieuwe richtlijnen voor subsidievoorwaarden voor evenementen uit deze begroting te halen en terug te laten komen in de commissie Omgeving.

Oók bij een aantrekkelijke stad hoort een onderhouden stad. En ook hier constateren niet alleen wij, maar de gehele stad een flinke verschraling van de openbare ruimte. Vele slecht onderhouden lege plekken en oude panden.

Maar toch wordt er opnieuw € 1,5 miljoen extra bezuinigd, terwijl het onkruid al tussen het trottoir en langs de weg tot kniehoogte omhoog groeit!

Slechter onderhoud van parken en plantsoenen brengt ook met zich mee dat er meer afval komt te liggen. Bomen worden minder gesnoeid, wat meer ongelukken en schade met zich mee gaat brengen.

Wat is nu de prioriteit….. een stadslab van € 2.5 miljoen in de lucht houden of van Helmond weer een aantrekkelijke stad maken? College, wat gaat u doen?

Tot slot voorzitter,

De afgelopen periode is voor onze ambtenaren een hectische periode geweest. Nog steeds beluisteren wij aanhoudende onrust, teleurstelling en kritiek binnen het ambtelijk apparaat, maar Lokaal sterk is er zich van bewust dat elke reorganisatie rumoer teweegbrengt.

We hopen dan ook dat na de reorganisatie er een stabiele ambtelijke organisatie staat, van waaruit Helmond en al zijn inwoners de komende jaren de vruchten kunnen plukken.

klik hier voor de pdf versie: 2017-begrotingsbijdrage-lokaal-sterk

Amendement: Textielcontainer bij buurtwinkelcentra en verenigingen:2016-10-03-amendement-textielcontainers-bij-buurtwinkelcentra

Amendement: Vernieuwen subsidievoorwaarden voor evenementen:2016-10-03-amendement-vernieuwen-subsidievoorwaarden-voor-evenementen

Motie buurtbeheer: 2016-10-03-motie-buurtbeheerder

logo nieuwe stijl