Motie: Betaaldata Uitkeringen Bijstandsgerechtigden door Senzer

logo nieuwe stijl

 

Motie: Betaaldata Uitkeringen Bijstandsgerechtigden door Senzer

De gemeenteraad van Helmond bijeen d.d. 29-11-2016

Overwegende dat:

–  Uitkeringsinstanties als SVB en UWV de uitkeringen betaalbaar stellen voor het einde van
de betreffende maand;

–  Huren en vaste lasten voor het einde van de maand moeten worden voldaan;

–  Bij het later betaalbaar stellen van de uitkering dit onmogelijk wordt;

–  Een aanzienlijk deel van de uitkeringsgerechtigden krap bij kas zit en moeite heeft de
financiële eindjes aan elkaar te knopen;

– De beslissing om het betaalmoment naar een latere datum te verschuiven derhalve grote
en onaanvaardbare gevolgen heeft voor uitkeringsgerechtigden;

– Het later betaalbaar stellen van de uitkering niet sociaal is;

– De raad zich niet herkend in de voordelen die Senzer zegt te willen behalen;

van mening dat:

– Helmond een sociale gemeente en betrouwbare lokale overheid is;

– De voorgestelde wijzigingen in de betaaldata onaanvaardbaar zijn

Draagt het College op:

– Senzer te berichten dat Helmond niet in kan stemmen met de verplaatsing van de
betaaldatum naar de toekomst;
– Binnen het dagelijks bestuur van Senzer dusdanige maatregelen te nemen zodat
uitkeringsgerechtigden hun uitkering voor het einde van dezelfde maand ontvangen hebben.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens Lokaal sterk:

Henriëtte Verouden-Berens

Helaas is de door Lokaal sterk ingediende motie, om de betaaldatum van bijstand te houden zoals die is, niet door de raad aangenomen.

 

logo nieuwe stijl

 

Carelien Liebrecht nieuwe voorzitter Lokaal sterk !

Tijdens de ledenvergadering  van 11 november 2016 is mevrouw Carelien Liebrecht gekozen tot de nieuwe voorzitter van Lokaal sterk .

Zij neemt de voorzittershamer over van Jos Dijkers die naar 12,5 jaar op eigen verzoek afscheid heeft genomen als bestuurslid

wij danken Jos heel hartelijk voor zijn inzet in de afgelopen jaren en wensen Carelien veel succes met haar nieuwe functie!

img_0290

Carelien Liebrecht voor de eerste keer als voorzitter bij Lokaal sterk achter de bestuurstafel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_0291

Jos Dijkers (L) feliciteert Carelien met haar benoeming als voorzitter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

begroting 2017:  verslag, onze bijdrage, motie’s en amendementen:

Op 3 november was de jaarlijkse begrotingsbehandeling van de gemeente Helmond. kunt u onze bijdrage lezen.

Het was een hele zit, van 13.00u tot 23.00u, een vergadering met af en toe hoogoplopende debatten. Het bespreken van een begroting, die zeker ook goede zaken in zich heeft, maar nog veel meer minder goede, dus voor Lokaal sterk een reden om tegen deze begroting te stemmen.

Het grootste aandachtspunt voor Lokaal sterk was, zoals u ook in onze bijdrage kunt lezen, het feit dat er een reserve op de WMO bestaat van 18 miljoen euro, waarvan we nu 10 miljoen gaan herinvesteren.

Harrie van Dijk, onze fractievoorzitter, gaf duidelijk aan dat wat ons betreft de 10 miljoen die gehaald zijn bij de zorg daarin ook weer zouden moeten terugvloeien. Het college, en daarmee ook hun fracties, denken daar duidelijk anders over. Wat hen betreft kan een bedrag van 4,5 miljoen geïnvesteerd gaan worden voor het Stadslab en Stadsleerbedrijf, en dat terwijl er voor die zaken al een dekking bestaat. Middels een handige financiële constructie vloeit er ons inziens nu een bedrag van 4,5 miljoen zorggeld naar de algemene middelen, en daar kunnen we dan weer mee doen wat we willen, dus ook lantaarnpalen zetten.

Voor ons onverteerbaar, wanneer je denkt aan al die mensen die nu te weinig hulp krijgen en zich in schrijnende situaties bevinden. De wethouder riep op om deze situaties bij haar te melden, wij denken dat voorkomen beter is dan genezen, dus aan de voorkant het goed regelen, ipv via de wethouder repareren. Toch roepen wij eenieder op, om die situaties waar reparatie zou moeten plaatsvinden te melden! Via ons of rechtstreeks bij de wethouder.

Er heeft een stevig debat plaatsgevonden maar helaas heeft met name de coalitie gekozen om accoord te gaan met deze constructie.

Waar wij ons verder zorgen over maken, maar wat we helaas ook niet hebben kunnen voorkomen is het nieuwe subsidiebeleid voor evenementen. We wachten af, maar zullen bij de eerste signalen dat evenementen om deze reden verdwijnen zeker weer aan de bel trekken!

Een amendement dat we ingediend hebben voor het behoud van inkomsten uit o.a. textielcontainers voor verenigingen, stichtingen en wijkcentra, hebben we aangehouden. Dat betekent dat we er op een later tijdstip eventueel nog op terugkomen, maar omdat de wethouder toezegde hier zeker naar te zullen kijken, wachten we even af.

Een ander punt dat wij belangrijk vinden is de aanwezigheid van buurtbeheerders in álle wijken. Wij hebben daarvoor een motie ingediend, de wethouder zegde toe met de diverse woningcorporaties in gesprek te gaan, maar kon niet toezeggen dat daadwerkelijk in alle wijken buurtbeheerders zullen komen. Door ook dit amendement aan te houden, hebben wij ruimte geschapen om er op een later tijdstip op terug te komen.

Al met al was het een enerverende vergadering. We gaan met volle energie verder!

Henriëtte Verouden

Raadslid Lokaal sterk

logo nieuwe stijl 

begroting 2017:  Onze bijdrage, motie’s en amendementen:

Bijdrage begroting 2017

3 november 2016

 Voorzitter, leden van de raad, college, ambtenaren en toehoorders op de publieke tribune.

Op 2 juni dit jaar bespraken we de Voorjaarsnota. Een nota die door het college gekwalificeerd werd als ‘leidraad voor de programmabegroting 2017-2020.

Op het eind van de besprekingen gaf het college aan goed geluisterd te hebben naar de raad, zowel naar coalitie als naar oppositie.

Al het ingebrachte zou vertaald worden naar deze begroting 2017. Lokaal sterk heeft daarom ook ingestemd met de Voorjaarsnota.

Een belangrijk bespreekpunt waren de overschotten op de WMO. Een praktijkvoorbeeld stelde duidelijk aan de kaak, dat er een groot verschil is tussen hoe het op papier ‘goed’ geregeld is (en dan goed tussen aanhalingstekens) en hoe het in de praktijk uitwerkt.

Nog steeds krijgen we voorbeelden te horen, waarin dat verschil naar voren komt.

Maar voorzitter, waar we ons nog meer zorgen om maken zijn de mensen die zich niet melden of niemand hebben die voor hen op de bres springt.

Langer thuis wonen leek een prachtig motto, maar nu blijkt dat er veel vereenzaming onder de oudere mensen is, wat weer gepaard gaat met verloedering van de leefomstandigheden, men verzorgt zich slechter!

Ondanks de bezuinigingen van het Rijk naar Gemeente houdt Helmond dik geld over op de WMO, € 10 miljoen! ………. €10 miljoen, ondanks alle opstartperikelen, waarin heel wat ambtenarenuren hebben gezeten.

€ 10 miljoen, waarvan het college zegt dat dit tot stand gekomen is door slim in te kopen en omdat toegezegde PGB ’s niet afgenomen werden.

Lokaal sterk zegt, € 10 miljoen door zeker ook de zorgbehoevenden flink uitgeknepen te hebben!

Onbegrijpelijk vinden wij het dan ook dit college nu € 4.5 miljoen uit de reserve WMO pakt om het paradepaardje ‘Stadsleerbedrijf en Stadslab’ via een gemakkelijke boekhoudkundige constructie te financieren en daarmee slechts € 3.5 miljoen teruggeeft aan de mensen van wie het gehaald is en voor wie het ook eigenlijk bedoeld is.

Jazeker is Lokaal sterk blij met het verlagen van de eigen bijdrage voor WMO-diensten, het faciliteren van de Transformatieteams en het verbeteren van het jeugdhulpsysteem.

Maar wethouders, die € 3.5 miljoen is niet genoeg er is veel meer gaande in WMO-land!

Op 29 oktober jl., heeft de SER een belangrijk advies uitgebracht over het combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst. In dit rapport komt duidelijk naar voren dat er voor onze burgers naast werken en zorg voor eigen kinderen, ook een grote druk ligt bij het verlenen van mantelzorg voor naasten en dat deze druk in de toekomst alleen maar gaat toenemen. Op dit moment heeft 1 op de 8 mensen van deze mensen nu al last van burn-outklachten! Wanneer die druk dus toe gaat nemen zal het percentage van mensen met klachten alleen maar verder oplopen.

De gemeente Helmond zou hier al op kunnen voor sorteren door mantelzorg weer als een plus te gaan zien en niet als basis! Een mantel doe je aan over kleding en niet over een naakt lijf. Dit zou dus ook voor mantelzorg moeten gelden.

De zorg- en huishoudelijke taakuren moeten daarom weer drastisch in positieve zin worden herzien.

Ook binnen de jeugdzorg valt meer te halen dan alleen het actief bevragen van zorgaanbieders om betere zorg. Want ondanks alle goede bedoelingen vallen nog veel jongeren tussen de wal en het schip. Het vermelden van de veelheid aan projecten gericht op de problematische jeugd, waaraan bakken met geld zijn uitgegeven, en zover voor ons bekend met bijzonder weinig rendement, lossen die problemen niet op.

Dat het met de meesten goed gaat is een veel gehoord cliché, maar geen oplossing voor de probleemgevallen. Nog te vaak horen we dat wanneer er echt hulp nodig is, men soms 2 à 3 maanden moet wachten voordat men terecht kan. Met alle negatieve gevolgen van dien.

Dus best college, besteedt die € 10 miljoen aan de meest kwetsbaren. Zet in op verbeteren van de communicatie, voer begripvolle keukentafelgesprekken en laat goede zorg leidend zijn en niet het afknijpen van zorg- en huishoudelijke taakuren. De stichting VBOH geeft ook aan dat de meeste cliënten meestal met 50% gekort zijn op deze uren en daardoor echt geen schoon huis meer hebben.

Ga jeugdzorgaanbieders niet actief bevragen, maar ga met ze in gesprek hoe en met welke middelen de problematiek het best aangepakt kan worden.

Een prachtig bijkomend verschijnsel zal zijn dat deze inzet banen, banen en nog meer banen zal opleveren. Toch het motto van dit college!!!

Lokaal sterk vindt dat onze inwoners recht hebben op goede zorg. Niet op papier, maar je moet het terug kunnen zien in de praktijk!

 Onze wijken worden als woon- en leefgemeenschap steeds belangrijker. Goed dat er wordt ingezet op wijkgerichte netwerken en er inspanningen worden gedaan om de sociale cohesie te bevorderen. Het speekwoord zegt immers ook; Beter een goede buur dan een verre vriend.

Onze wijkhuizen zijn een belangrijk onderdeel in onze wijksamenleving. Niet alleen als ruimteverstrekker voor allerlei activiteiten, maar vooral ook als ontmoetingspunt. Men heeft hiermee de mogelijkheid om uit een eventueel sociaal isolement te komen.

Maar zeker ook buurtbeheerders dragen bij om de leefbaarheid in de wijken op peil te houden. Alleen jammer dat er maar zes wijken gebruik kunnen maken van een buurtbeheerder. We vernemen dat de andere wijken dit nu proberen op te lossen door vrijwillige buurtcoaches in te gaan zetten. Lokaal sterk zou graag zien dat er in elke wijk een buurtbeheerder zou worden aangesteld. We dienen hiervoor dan ook een motie in.

Een buurtwinkelcentrum draagt zeker ook bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk. De winkeliers in deze centra, vaak kleine middenstanders, hebben het hard te halen.

Door middel van allerlei initiatieven proberen de winkeliers de uitstraling van het buurtwinkelcentrum meer elan te geven. Zo hebben diverse centra, maar ook verenigingen, een textielcontainer staan, waarvan een deel van de opbrengsten aan hen ten goede komt. Denk hierbij aan sfeeractiviteiten bij Sinterklaas en Kerst. Die opbrengsten worden nu teniet gedaan, omdat de Gemeente de inzameling op zich neemt en de spullen naar de Kringloopwinkel gaan.

Lokaal sterk vindt dit onwenselijk en we dienen hiervoor dan ook een amendement in.

Voorzitter,

Een belangrijk speerpunt van het college is om van Helmond een aantrekkelijke stad te maken. Helaas constateren wij het omgekeerde.

Bij een aantrekkelijke stad horen namelijk aantrekkelijke evenementen.

Maar de laatste tijd horen we veel geklaag binnen de Helmondse stadsgrenzen vanwege het wegvallen van diverse markante evenementen, zoals de Profronde van Stiphout, Artimond, Jazz in Catstown, opvolger H2O en nu ook festival Impact. Het ED vroeg zich zelfs af of er een kaalslag gaande was in Helmond?

De nieuwe mensen van Helmond Marketing doen daar nog een schepje bovenop. Het vorig jaar succesvolle Winterfestijn gaat ook niet door en de Kasteeltuinconcerten worden weggegeven aan een ondernemer.

Neem daarbij óók nog eens de nieuwe richtlijnen voor het organiseren van een evenement, waarvan Lokaal sterk bevreesd is dat hiermee de komende jaren nog meer evenementen het loodje gaan leggen. En dat we dan ook nog Eindhoven gaan vragen om deze evenementen te beoordelen!!!

Wethouder, hoe zorgt u ervoor dat deze kaalslag niet verder gaat?

We dienen overigens een amendement in om de nieuwe richtlijnen voor subsidievoorwaarden voor evenementen uit deze begroting te halen en terug te laten komen in de commissie Omgeving.

Oók bij een aantrekkelijke stad hoort een onderhouden stad. En ook hier constateren niet alleen wij, maar de gehele stad een flinke verschraling van de openbare ruimte. Vele slecht onderhouden lege plekken en oude panden.

Maar toch wordt er opnieuw € 1,5 miljoen extra bezuinigd, terwijl het onkruid al tussen het trottoir en langs de weg tot kniehoogte omhoog groeit!

Slechter onderhoud van parken en plantsoenen brengt ook met zich mee dat er meer afval komt te liggen. Bomen worden minder gesnoeid, wat meer ongelukken en schade met zich mee gaat brengen.

Wat is nu de prioriteit….. een stadslab van € 2.5 miljoen in de lucht houden of van Helmond weer een aantrekkelijke stad maken? College, wat gaat u doen?

Tot slot voorzitter,

De afgelopen periode is voor onze ambtenaren een hectische periode geweest. Nog steeds beluisteren wij aanhoudende onrust, teleurstelling en kritiek binnen het ambtelijk apparaat, maar Lokaal sterk is er zich van bewust dat elke reorganisatie rumoer teweegbrengt.

We hopen dan ook dat na de reorganisatie er een stabiele ambtelijke organisatie staat, van waaruit Helmond en al zijn inwoners de komende jaren de vruchten kunnen plukken.

klik hier voor de pdf versie: 2017-begrotingsbijdrage-lokaal-sterk

Amendement: Textielcontainer bij buurtwinkelcentra en verenigingen:2016-10-03-amendement-textielcontainers-bij-buurtwinkelcentra

Amendement: Vernieuwen subsidievoorwaarden voor evenementen:2016-10-03-amendement-vernieuwen-subsidievoorwaarden-voor-evenementen

Motie buurtbeheer: 2016-10-03-motie-buurtbeheerder

logo nieuwe stijl

 

 

 

 

 

 

Onze fractieleden: 

_FPF0903

Harrie van Dijk, fractievoorzitter en raadslid, lid commissie Commissie Bestuur en Economie (voorheen Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden), lid cie Internationale betrekkingen, lid Seniorenconvent

Anja Spierings – van Deursen, raadslid en vice-fractievoorzitter. Lid commissie Commissie Financiën, lid commissie Commissie Bestuur en Economie (voorheen Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden), lid Rekenkamercommissie.

_FPF0857

Jack Hamacher, raadslid cie Omgeving en voorzitter cie Maatschappij

_FPF0365

Henk Bekkers, raadslid,lid commissie Commissie Maatschappij (voorheen Samenleving)

_FPF0392

Tiny Kuypers, raadslid, lid commissie Commissie Omgeving (voorheen Ruimtelijk Fysiek), lid Wethouder van Deutekomstichting

Mw. H.C.A. Verouden-Berens

Mw. H.C.A. Verouden-Berens, raadslid, lid commissie Maatschappij (voorheen Samenleving)

_FPF0349

Maarten Janssen, burgercommissielid, lid commissie Commissie Maatschappij (voorheen Samenleving)

KIm Dijkers

Kim Breuer-Dijkers, burgercommissielid cie-Omgeving

LOKAAL STERK  is de lokale partij van Helmond. Door samen de krachten te bundelen werken we eraan om het wonen, werken, winkelen en recreëren in onze stad voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.

Als lokale partij hoeven wij ons niet te schikken naar de wil van een overkoepelende landelijke partij. We opereren onafhankelijk en zo kunnen we maatwerk leveren op lokaal niveau.

Onze wortels liggen in Helmond, wij zijn een partij voor en door Helmonders

die trots zijn en willen blijven op hun stad en haar inwoners!

LOKAAL STERK beweegt zich niet uitsluitend op links of op rechts, maar opereert vanuit het midden. Daarbij is het vizier eenduidig gericht op Helmond.

We zijn dus de partij voor alle Helmonders!

We zijn een lokale partij met een sociaal hart en een ondernemende mentaliteit.

* Een partij die kijkt naar Helmond als geheel, maar zeker ook alle wijken in beeld heeft.

* Een partij die het rijke Helmondse verenigingsleven een warm hart toedraagt en haar vele vrijwilligers respecteert.

* Een partij die samenwerking belangrijk vindt! Kijken naar wat verbindt telt meer dan kijken naar wat ons scheidt.

Doordat we de krachten bundelen behartigen we nog beter de belangen van de Helmonders. Hiermee dienen we de politiek-bestuurlijke slagvaardigheid en zorgen we voor een transparant en benaderbaar bestuur in de stad.

Ons verkiezingsmanifest geeft weer hoe we politiek willen bedrijven en waar we accenten willen leggen.