Bijdrage begroting 2016

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond

5 november 2015

 Voorzitter, leden van de raad, college, ambtenaren en toehoorders op de publieke tribune.

Elk jaar opnieuw worden wij bestookt met bezuinigingsmaatregelen. Aan de andere kant verschijnen dan nieuwe investeringsposten, hebben wij een sluitende begroting, met positief resultaat, en aanzienlijke reserves.

Wanneer we naar deze begroting kijken, dan rijst bij de fractie van Lokaal sterk de vraag of dit college wellicht aan bezuinigingsanorexia lijdt?

Oftewel in hoeverre is het bezuinigingspakket noodzakelijk, terwijl men ruim € 220 miljoen aan reserve en voorzieningen op de bank heeft staan?

Ja, de wethouder heeft onze motie uitgevoerd en met de stofkam € 6 miljoen uit de reserves en voorzieningen gehaald, maar waarom moet het nu die € 220 miljoen zijn en niet

€ 221 miljoen of € 219 miljoen?

Wat als we nu nog eens met een nagelborsteltje een ½ % van die € 220 miljoen af zouden halen, dan hebben we € 1.1 miljoen om een aantal onnodige en onwenselijke bezuinigingen ongedaan te maken.

Voorts vindt Lokaal sterk het van belang dat de Raad voldoende middelen heeft om incidentele problemen op te lossen. We dienen hiervoor dan ook een amendement in.

En zeker waar het bezuinigingen betreft in de sociale sector, waar direct de mensen of de sociale netwerken worden getroffen, ligt deze vraag nadrukkelijk voor. In hoeverre breken we zaken af, die eigenlijk als fundament zouden moeten dienen voor nieuw of bestaand sociaal beleid.

Neem nu het wegbezuinigen van wijkhuis de Terp.

Voorzitter, u geeft zelf aan dat u de wijkhuizen ziet als basisvoorzieningen, die een belangrijke bijdrage leveren als het gaat om het krijgen en onderhouden van sociale contacten (ontmoeting), preventie en vroegsignalering. Hoe kan het dan zijn dat u dit wijkhuis wegbezuinigt? In uw coalitieakkoord omschrijft u zelf dat u een sociale stad wilt zijn en dat u iedereen een plek gunt om mee te doen!

Waarom investeert u nu dan juist niet in de mensen van onze stad, maar wel in abstracte projecten voor onze burgers, zoals Automotive Campus € 4,7 miljoen, doorontwikkeling van de organisatie € 4 miljoen en cofinancieringsfonds € 2 miljoen.

En dan hebben we het nog niet over de investering van € 4,5 miljoen in een Stadslab en Stadsleerbedrijf, waarvan men nog niet precies helemaal weet hoe er dat uit gaat zien. Oftewel is dat niet investeren in luchtfietserij!

We dienen dan ook een amendement in om het wijkhuis de Terp open te houden.

Geacht college,

Alle wijkhuizen hebben zich inmiddels, met pieken en dalen, de afgelopen jaren bewezen in onze stad. Juist nu binnen de nieuwe WMO-gedachte krijgen de wijkhuizen de komende jaren een belangrijke spilfunctie m.b.t. ontmoetingsplaats, preventie en vroegsignalering!

Gooi nu niet het kind met het badwater weg en maak die bezuiniging ongedaan. We hebben vernomen dat wanneer de bezuinigingen bij de wijkhuizen  doorgaan, besturen zullen opstappen omdat het dan voor hen niet meer te doen is. Vrijwilligers moet je stimuleren en niet demotiveren!

Waarom zet u die € 4,5 miljoen van het Stadslab en het Stadsleerbedrijf niet in bij de wijkhuizen en laat hen projecten bedenken en uitvoeren die de leefbaarheid in de wijken versterken! Zo snijdt het mes dan aan twee kanten. U behoudt de kracht en het netwerk van de wijkhuizen en u stimuleert de mensen om met nieuwe initiatieven te komen.

Lokaal sterk dient hiervoor een amendement in.

Waar Lokaal sterk erg blij mee is, zijn de investeringen in de Leonarduswijk. Na dat eerder de Binnenstad en Helmond West flink op de schop zijn genomen en nog steeds worden genomen, is nu de Leonardusbuurt aan de beurt. In samenwerking met de buurt is een wijkperspectief opgesteld, dat hopelijk na vervolmaking/realisering, de wijk weer een nieuw, positief elan oplevert.

Goed ook dat hier de kantine van de Leonardusspeeltuin in meegenomen wordt. Die Speeltuin kan men namelijk ook zien als een plek van sociale contacten (ontmoeting), preventie en vroegsignalering.

Navrant hierbij vinden we wel dat in de herstructurering van Helmond West de kantine van Speeltuin Helmond West destijds niet is meegenomen! Ook die Speeltuin is zo’n plek van sociale contacten (ontmoeting), preventie en vroegsignalering. Gelijke monniken, gelijke kappen……. toch?

We dienen dan ook een amendement in om die ongelijkheid ongedaan te maken en ook de Speeltuin van Helmond West de mogelijkheden te bieden om de komende jaren een goed gastheer te zijn voor de ruim 40.000 bezoekers per jaar. Tevens kan het een plek zijn voor het IVN, hetgeen de natuurontwikkelingen van de Goorloop zal versterken of bestrijdt de wethouder dit?

Voorzitter, Lokaal sterk maakt zich ernstig zorgen over de werkgelegenheid in Helmond. We zien dat het beleid en de intensiveringen van dit college zich vooral richten op het Hoger Beroeps Onderwijs, terwijl Helmond toch vooral een VMBO uitstroom heeft.

Wel hebben we het nodige onderwijs op Mbo-niveau, maar een behoorlijk aantal Helmondse kinderen vindt hier geen passende beroepsopleiding of een adequate combinatie van leren en werken. Is het College bereid inspanningen te doen om het palet van het VMBO in Helmond te verrijken met passende opleidingen, ook al gaat het hier om een eerste verantwoordelijkheid van het Rijk? Gaarne een reactie van de wethouder.

Naar wij vernomen hebben is er in november 2014 de nota Afstemming school naar werk vastgesteld, maar deze is nog niet besproken in de commissie en dus zijn de aanbevelingen nog niet ter hand genomen, gaarne een nadere uitleg.

In de visie op het werkbedrijf regio Helmond – de Peel worden vijf sectoren genoemd die kansrijk zijn op het vlak van werkgelegenheid, te weten; groen, horeca & detailhandel, facilitair, verpakken en schoonmaak. Deze sectoren komen we niet tegen in arbeidsmarktbeleid van het College, graag enige uitleg.

Ook zien we dat de doelgroep 50+ steeds meer in de knel komt. In het coalitieakkoord besteedt u extra aandacht aan deze doelgroep. U schrijft; ‘Daarbij besteden wij ook aandacht aan de groep 50 jaar en ouder, omdat zij in de praktijk moeilijker aan een baan komt’.

Wat is er gebeurd tot nu toe en wanneer kunnen wij de eerste goede plannen van u verwachten? U reserveert er wel gelden voor en geeft aan deze in 2016 te gaan besteden, maar concrete plannen hebben noch de commissie noch de Raad bereikt.

Er wordt momenteel veel geïnvesteerd in het Werkbedrijf, er komen participatiecoaches die plaatsing naar verschillende uitstroommogelijkheden mogelijk moeten maken.

Wanneer u een weekje bij de uitgang van het Werkplein zou gaan staan en bij iedereen zou navragen of men een baan voor hem of haar gevonden heeft, dan komt u wellicht tot een schokkend antwoord of conclusie. Er wordt veel opgetuigd, veel geld rondgepompt, maar dat levert tot nu toe weinig banen op!

Wellicht is het efficiënter en vele malen goedkoper om alle uitzendbureaus te gaan subsidiëren!

Binnen de participatiewet wordt in werkgeverskringen, mogelijk ook bij de gemeente, steen en been geklaagd over de ingewikkelde en strenge regelgeving, waaraan kandidaat werknemers moeten voldoen. De participatiewet is vaak eerder een blok aan het been, dan een stimulans. Kan onze gemeente niet, in samenwerking met de deelnemende gemeenten op het Werkplein, in overleg met de rijksoverheid, als pilot fungeren met experimenteel verruimde regelgeving. Het college zou daartoe het initiatief kunnen nemen.

Hiervoor dienen we een motie in.

En dan het Centrumplan.

De ambities zijn bijgesteld en het ontwikkelingsproces is getemporiseerd……en terecht. De bomen groeien immers niet meer tot in de hemel. Toch kent het centrum nog een aantal onvolkomenheden, waaraan gewerkt moet worden. Wij wachten op een bijgesteld centrumplan, waarin, naar de maat van vandaag, een beeld wordt geschetst van de nabije toekomst. Daarin zouden het Obragasterrein/Havenpark, het oude postkantoor bij de Julianabrug en de te slopen Citysporthal moeten zijn meegenomen. Nu de banden met Forum Invest zijn doorgeknipt ligt de zaak open voor nieuwe ontwikkelingen.

Mogelijk kan dan tegelijk een oplossing worden gezocht voor het verhogen van de aantrekkelijkheid van het winkelgebied en de positie van markt en kermis. En mogelijk kan het opnieuw bezien van de parkeerfunctie (bv gratis parkeren op vrijdag, zaterdag en koopzondagen) een rol spelen.

In 2014 heeft Lokaal sterk een enquête gehouden onder marktkooplui en bezoekers van de markt. Wethouder van Mierlo heeft de resultaten welwillend geaccepteerd, maar sindsdien is een oorverdovende stilte ingetreden. Is dit niet een mooi onderwerp voor beginspraak?

Tot slot.

Politiek en besturen betekent het maken van keuzes. Keuzes die niet altijd eenvoudig zijn en waarbij het goed is rekening te houden met de beschikbare of te verwachten financiën. Lokaal sterk is evenwel van mening dat, kijkende naar het huishoudboekje en naar het spaarpotje van de gemeente Helmond, te zware keuzes worden gemaakt. Er wordt door dit College met SP en GL veel te veel gekeken naar de financiën en te weinig naar de belangen van de ‘gewone Helmonders’ en dat valt ons toch wel tegen.