Een tussenbalans

Op donderdag 21 april 2016 is door het College van B&W de Voorjaarsnota aangeboden aan de leden van de gemeenteraad. Op donderdag 2 juni zal de Raad hierover vergaderen. Elke Helmonder mag op 25 mei 2016 zijn mening laten horen tijdens de hooravond. Meld u wel op tijd aan bij de griffie via raadsgriffie@helmond.nl

Bij de stukken van de Voorjaarsnota zit ook ‘een tussenbalans’ over de afgelopen twee jaren waarin dit College van B&W Helmond bestuurt. De laatste zin van de inleiding van deze tussenbalans luidt als volgt: ‘Waarbij we benadrukken dat we niet gestreefd hebben naar volledigheid. Deze tussenbalans is een momentopname’. Dit klinkt dus net zoals de slogan ‘resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst’.

Wat verder bij eerste lezing van de tussenbalans opvalt is dat het lastig is dit stuk te leggen naast het coalitieakkoord ‘mensen maken de stad’ alhoewel daar wel zeer nadrukkelijk naar verwezen wordt. Je zou toch mogen verwachten dat stukken die het College de wereld instuurt voor eenieder duidelijk en begrijpelijk zijn. dat is toch ‘transparant beleid’.

Zo is het vervelend dat de titels en hoofdstukken van het coalitieakkoord en de tussenbalans niet met elkaar overeenkomen, dit maakt het lezen, vergelijken en controleren erg moeilijk.

Het coalitieakkoord begint met ‘de zeven ambities’ en de tussenbalans spreekt in de eerste kolom over ‘kracht en creativiteit’. Is in het coalitieakkoord hoofdstuk 2 getiteld ‘in verbinding met de stad’ en hoofdstuk 3 ‘sociale stad’ in de tussenbalans is de tweede kolom gewijd aan de sociale stad en kolom drie aan de aantrekkelijke woonstad en ga zo maar door.

Al met al is dit toch wel verwarrend en maakt het voor de inwoner van onze stad er niet eenvoudiger op om nu te zien en te weten wat er daadwerkelijk gerealiseerd is van de beleidsvoornemens en de plannen uit het coalitieakkoord.

Wat verder opvalt dat alleen de zegeningen geteld worden. We lezen in de tussenbalans niets over o.m. de sluiting van wijkcentra, de bezuinigingen op kunst & cultuur, de wijziging met betrekking van het ophalen van oud-papier en de effecten hiervan voor de inwoners van de stad. Zaken die volop leven in de stad. Of mogen we vaststellen dat ‘geen bericht = goed bericht’ ook hier zal gelden?

Ook valt op dat onder het kopje ‘wat gaan we doen’ het woord senioren/ouderen niet genoemd wordt, evenmin als het bevorderen van de werkgelegenheid voor 50+ en er voor zorgen dat er meer (technische) opleidingen naar Helmond komen. Maar dan wel graag opleidingen die aansluiten bij het profiel van de stad en dat zijn: horeca, logistiek, industrie, schoonmaak en groen zoals enige tijd geleden nadrukkelijk naar voren is gebracht door het werkbedrijf Atlant de Peel.

Neen we gaan verder met zaken als het stadsleerbedrijf, stadslaboratorium, transformatie sociaal domein, besteding sociaal innovatief fonds, pilot ter voorkoming dat beginnende schulden escaleren, 2.750 nieuwe woningen voor 2020 (hoeveel hiervan zijn er sociale huurwoningen?), uitvoering aanvalsplan veiligheid, aanpak ondermijnende criminaliteit en extra investeren in de lokale netwerken, automotive & food & het centrum. Zaken die een behoorlijk deel van de begroting zullen opslokken en waarvan we maar af moeten wachten of het goede zaken zijn voor de inwoners van onze stad. Maar weet u dat we een deel van deze plannen gaan betalen door in 2020 maar liefst 5.8 miljoen euro te besparen door organisatieontwikkeling. In simpel Nederlands gezegd we gaan giga besparen op de ambtenaren en of dat de goede weg is?

De Helmondse politieke partijen buigen zich deze maand over de Voorjaarsnota 2016 en natuurlijk mag u ook meedenken.

Maarten Janssen,

burgercommissielid Lokaal sterk

logo nieuwe stijl

We praten wat af!

Inmiddels zijn er weer twee jaren verstreken sedert de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2014. Na een tijd van overleg is het College van B&W voor de periode maart 2014 – maart 2018 tot stand gekomen. Een College van SP, CDA, VVD en GroenLinks met (gedoog)steun van Helmond Actief en dus een college dat kan rekenen op brede steun in de Raad van 23 zetels.

Met het toetreden van de SP en GroenLinks tot het College had ik, net als menig Helmonder het idee dat er nu een andere wind zou gaan waaien. Geen trage besluitvorming meer, maar doortastend en actief aan de slag! Knelpunten niet omzeilen maar er direct op af gaan en dat alles in het belang van Helmond en haar inwoners. Dit alles ook in het teken van de strategische agenda: Helmond, stad van het doen!

Kijken we nu ruim twee jaren verder dan is de balans heel pover te noemen. De samenwerking in Peel 6.1. is kapot, de Terp is gesloten, op het vlak van WMO scoort Helmond 4.6, ambtenaren zijn heel erg bezorgd en maken anoniem bekend dat ze problemen hebben met de reorganisatie van het ambtelijk apparaat, de weekmarkt is tanende en ook een goede invulling van het centrum laat op zich wachten.

Maar is er dan niets positiefs gebeurd? Jazeker wel de overleg- en praatcultuur viert hoogtij in onze stad. Want wie zal denken dat er niet geluisterd wordt naar de Helmonders door ons College slaat de plank volledig mis.

Wat hebben we zoal voor u op dit gebied? Natuurlijk vergadert elke maand de gemeenteraad en komen ook de commissies bijeen en dit in het openbaar. Daarnaast vergadert elke maand het presidium en zo af en toe, maar best vaak het seniorenconvent. Dan overlegt de burgemeester ook zo af en toe nog met alle fractievoorzitters en spreken wethouders ook wel met individuele raadsleden. Maar de laatste vier situaties/overleggen zijn niet openbaar en alleen zij die er bij waren kennen de inhoud ervan.

Maar we zijn er nog niet: we kennen ook beginspraak, stadsgesprekken, spreekuren van wethouders en mogelijkheden om via het stadslaboratorium, het stadsleerbedrijf of andere inspraakbijeenkomsten plannen en ideeën aan te dragen. Ja er leiden heel veel wegen naar onze beleidsmakers op ’t Cour. En natuurlijk kunt u ook de diverse media, zoals deze weblog gebruiken als u de Helmonders iets wilt vertellen of duidelijk wilt maken.

Kortom sedert maart 2014 is het scala aan inspreek- en bespreekmomenten richting College en gemeente gigantisch toegenomen maar gebeurt er ook daadwerkelijk iets of is dat omgekeerd evenredig aan de energie die gestopt wordt in het overleggen? Zou het niet zo moeten zijn dat we een Raad en een College kiezen om beleid te maken en dat uit te voeren?

Als het aan Lokaal sterk ligt slaan we de handen aan de ploeg en gaan we concreet aan de gang. Al veel te lang soebatten we met de markt en het centrum, zijn we onduidelijk bezig richting onze vrijwilligers en wijkaccommodaties, weten we niet of de WMO voor onze inwoners goed geregeld is. Kort en goed: niet lullen maar poetsen! (Met dank aan Rotterdam.)

Maarten Janssen

burgercommissielid Lokaal sterk

logo nieuwe stijl

verslag raadsvergadering door Tiny Kuypers


In de raadsvergadering van 12 maart stonden maar 2 bespreekstukken op de agenda, namelijk  “het wijkontwikkelingsprogramma Leonardusbuurt”  en ” de grondprijzen voor sociale woningbouw”.  De meeste partijen wilden  zich graag uitspreken over het onderwerp Leonardusbuurt. Voor Lokaal Sterk  werd door woordvoerder Jack Hamacher, die zijn maidenspeech (spreekdebuut in de raad) hield, de loftrompet gestoken over de bestaande plannen. Eindelijk ligt er nu een goed plan, waarmee de Leonarduswijk voor jaren vooruit kan.  Overigens was er in de volle breedte bij alle partijen niets dan lof voor dit plan.

Het onderwerp grondprijzen sociale woningbouw lag iets moeilijker. Ondanks de uitvoerige voorbehandeling, waarbij een en ander werd toegelicht en verhelderd, waren er bij een aantal partijen toch nog behoorlijke twijfels. Zo ook bij Lokaal Sterk. De vrees bestond, dat er door woningbouwverenigingen minder in sociale bouw zou kunnen worden geïnvesteerd en dat de huren fors hoger zouden komen te liggen. Die vrees werd noch in de commissievergadering, noch in de raadsvergadering weggenomen. Om die reden werd door Lokaal Sterk tegen dit voorstel gestemd. Niettemin werd het voorstel door een meerderheid in de raad toch aangenomen.

Bij de hamerstukken werd besloten, dat wethouder Smeulders nog wat langer (verlenging van 1 jaar) buiten Helmond mag blijven wonen en dat aanstaande bruidsparen voortaan grotendeels zelf mogen bepalen waar ze willen trouwen.

Tiny Kuypers

logo nieuwe stijl

Lokaal kent lokaal.

Op de laatste zaterdag van deze kwakkelwinter was de popzaal van de Cacaofabriek gevuld met maar liefst dertig teams van heel divers pluimage. Groen Links Helmond tekende voor de organisatie van de eerste echte Helmond Quiz. En dat hebben ze geweten! Vriendengroepen, families, politieke partijen en ook het College van B&W hebben de moeite genomen er aan deel te nemen.

De rode draad was uiteraard hoeveel kennis bezitten de teams over ons mooie Helmond. En ik kan u verzekeren dat is heel wat. Een groot scala aan vragen over onze stad kwam voorbij. Kiekjes uit de oude doos met onder meer Frans Joseph van Thiel en een echte Begemann brug ver weg in Suriname. Ook de enige echte onvervalste ‘wallewap’ werd ten gehore gebracht en werd de kennis getoetst op het gebied van sport, milieu, bedrijvigheid en van alles en nog wat ‘tutti frutti’.

Helmond heeft al sedert vele jaren een rijk geschakeerd palet aan mensen, bedrijvigheid, verenigingen en activiteiten en dat kwam heel mooi naar voren in deze pubquiz. Het fanatisme onder de aanwezige deelnemers vlamden somtijds hoog op, zeker als de vraag niet helemaal helder gevonden werd of dat het bedoelde antwoord niet in de smaak viel.

Het geheel is omlijst door zeer mooie en sfeervolle luisterliedjes van de uit Helmond afkomstig zanger/troubadour Thomas Pieters. Met zijn, soms wat scherpe fraaie teksten  wist hij zelfs op het late uur de zaal aan zich te binden. In juni treedt Thomas op in Helmond en kijk voor meer info op www.thomaspieters.nl, de moeite waard.

Maar net als in het echte leven ging het ook hier om de prijzen. Wie van de dertig teams heeft de meeste kennis in huis over Helmond. De redactie Helmond van het Eindhovens Dagblad ging met de hoofdprijs aan de haal, gevolgd door ons College van B&W en net daarachter haalde team 2 van Lokaal sterk een eervolle derde plaats. Het andere team van Lokaal sterk kwam met een verdienstelijke zesde plek uit de bus. Niet echt verwonderlijk toch want Lokaal sterk kent de lokale situatie in Helmond als geen ander.

Dit mooi initiatief zal zeker een vervolg krijgen nu de winnaars hebben toegezegd de volgende editie op zich te nemen.

 

Maarten Janssen

burgercommissielid Lokaal sterk

logo nieuwe stijl

Lokaal sterk Doet het Jan Vissermuseum

team Jan Vissermuseum (Medium)

In het kader van NLDoet, hebben een aantal leden van Lokaal sterk zich afgelopen zaterdag 12 maart ingezet bij het Jan Vissermuseum. Samen met een aantal andere vrijwilligers hebben we het museum weer klaargemaakt voor het nieuwe seizoen.

We hebben gepoetst, ramen gewassen, en alle brandweerpakken zien er dankzij onze inzet ook weer heel goed uit. De verzorging vanuit het Jan Vissermuseum, was groots; voor de inwendige mens werd zeer goed gezorgd.
Vanaf deze plek willen wij het Jan Vissermuseum danken voor een leuke dag, we vonden het fijn onze bijdrage te kunnen leveren en volgend jaar op 11 maart zijn we er weer bij!

Meer foto’s ’s volgen zeer binnenkort onder  “foto’s”!

 

bijdrage Jack Hamacher

Afgelopen februari namen we, op feestelijke wijze, afscheid van onze, zeer gewaardeerde, collega Theo van de Ven. Gelukkig blijft hij nauw bij Lokaal sterk betrokken. Over de precieze wijze waarop, denkt hij nog na. In de raadsvergadering van 1 maart werd ik geïnstalleerd als lid van de Helmondse gemeenteraad voor onze partij Lokaal sterk. Dat gebeurde met het gebruikelijke ceremonieel. Ik was blij met de prettige manier van welkom heten en zeker ook met de mooie bos bloemen van onze partij. In diezelfde raadsvergadering was maar 1 echt agendapunt aan de orde, namelijk het spreekrecht voor onze Helmondse burgers. Besloten is, om, aan hen die dat wensen, zo breed mogelijk de gelegenheid tot inspreken te geven, zowel in de commissies als in de raad. Het moet dan wel een relatie hebben met een van de geagendeerde onderwerpen. Uiteraard werd dit voorstel ook door onze partij van harte ondersteund.

Als grootste oppositiepartij (6 zetels) kunnen wij een betekenisvolle rol blijven spelen bij het besturen van onze mooie stad Helmond.Vanzelfsprekend ga ik mijn uiterste best doen daaraan een goede bijdrage te leveren.

Tot slot ook vanaf deze plaats nog een woord van dank en waardering aan Theo van de Ven, van wie ik hoop, dat hij een rol wil blijven spelen in onze partij. Hij heeft mij verzekerd, dat ik voor advies en klankbord steeds bij hem (en Helma) terecht kan.

Jack Hamacher

SAMEN!

Samen dingen doen is het veelal prettiger dan alleen aan de slag gaan.

Samen vieren we Carnaval want een feest vieren kun je niet alleen.

Samen kunnen we de uitdagingen van de toekomst aan staat in het begin van het coalitieakkoord.

‘Samen’ is dus een belangrijk woord, maar samen is ook een begrip dat sterk te maken heeft met vertrouwen. Want waarom zou je iets samen doen met iemand als je zo je bedenkingen hebt. Neemt u een drankje aan van iemand die u niet kent? Er kan zomaar iets vreemds inzitten toch! Of gaat u samen met iemand in zee als u zijn of haar bedoelingen niet kent? Dat lijkt me erg risicovol!

Samenwerken en vertrouwen horen heel nauw bij elkaar. En er hoeft maar weinig te gebeuren of de samenwerking staat op de tocht door een gebrek aan vertrouwen. Niet voor niets zegt een Oudhollands gezegde: ‘Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard!’.

In de afgelopen maanden is heel wat gesproken en geschreven over de samenwerking in de Peel.

Als gevolg van het overdragen van taken van het Rijk naar de gemeenten hebben de gemeenten in de Peel:  Asten, Deurne, Gemert, Helmond. Laarbeek en Someren besloten om een aantal zaken samen aan te pakken. In het voorjaar van 2013 is die samenwerking door de zes gemeenteraden bekrachtigd en heeft men de organisatie Peel 6.1. opgericht. Het startidee was om de ambtenaren die zich bezighouden met zaken als WMO, jeugdzorg en zo meer onder te brengen in een aparte organisatie, dus niet direct onder het bewind van hun huidige gemeente. U kunt zich voorstellen dat een dergelijk proces niet eenvoudig is, verschillende mensen, verschillende culturen en ook verschillende werkwijzen. Maar al met al vond men begin 2013 dit de moeite waard om zo de zorg voor de inwoners van zes gemeenten goed uit te kunnen voeren. Want met de overdracht van taken en ondanks het korten op budgetten mogen de inwoners van de Peelgemeenten niet in de verdrukking komen en door samen te werken gaat dit beter. De zorg voor de inwoners van Helmond maar ook van de andere Peelgemeenten staat centraal.

Maar aan het einde van het jaar 2015 waaide er opeens een andere wind vanuit het Helmondse College. Geen nieuwe organisatie want dat is te duur, overbodig en wij (Helmond) hebben niet alles meer te vertellen. Wij kunnen het zelf beter en als de vijf Peelgemeenten dat willen dan kunnen ze bij ons ambtenaren inhuren. Wellicht een redelijk voorstel maar zoiets dient wel uitvoerig en vooraf besproken te worden met alle betrokken gemeenten. Daar wringt nu juist de schoen! Helmond heeft niet ruim overlegd en gesproken maar gezegd: zo gaan WIJ het doen. Maar verder willen wij heel, heel graag blijven samenwerken met jullie, vijf Peelgemeenten.

Niet vreemd natuurlijk dat de vijf Peelgemeenten nu anders gaan handelen. Samenwerking zonder vertrouwen is wel heel moeilijk. Asten, Gemert, Laarbeek en Someren hebben al gezegd na 2016 niet meer gebruik te maken van ‘de diensten’ van Helmond en Deurne twijfelt nog, dus dag mooie samenwerking in de Peel.

Tot slot: Na de Carnaval doen de Peelgemeenten mee aan de actie om 40 dagen geen alcohol te drinken. Een mooi en gezond initiatief, maar o ja Helmond doet niet mee. Waarin een centrumgemeente dus groot kan zijn!

Maarten Janssen

burgercommissielid Lokaal sterk

logo nieuwe stijl

vraag en antwoord nieuwjaarsbijeenkomst gemeente 2016

Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,

De nieuwjaarsbijeenkomst van 2016 was wederom een geslaagde avond, toch willen wij enkele kanttekeningen maken bij de communicatie vooraf.

Graag roepen wij bij u RIB 59 2014 in herinnering, daarin werden na een evaluatie een tweetal verbeteringen genoemd:

  1. Duidelijk aangeven dat iedereen welkom is maar dat men wel een toegangskaart nodig heeft. Daarbij ook de optie bieden dat, bij een uitverkochte voorstelling, men na afloop van de voorstelling toch de receptie in de foyer kan bezoeken. Daar kan men dan vrij binnenlopen.
  2. Helder communiceren dat men toegangskaarten kan reserveren via de site. Alleen een advertentie in weekblad De Loop werd als ‘onvoldoende zichtbaar’ beschouwd. Daarom is de inzet van social media in 2015 ook een optie. Zodra de voorstelling is uitverkocht wordt dit in 2015 ook duidelijk vermeld op de site.

Met name punt 2 is ook dit jaar niet nagekomen. Noch via social media, noch via de site is e.e.a. duidelijk gecommuniceerd, en ook dit jaar werd enkel een advertentie in weekblad de Loop als “onvoldoende zichtbaar” beschouwd. Ook het feit dat de voorstelling was uitverkocht is niet op de gemeentesite vermeld, noch via social media gecommuniceerd. Wij van Lokaal Sterk betreuren dit, vooral omdat afspraken niet enkel gemaakt worden voor het moment, maar juist om e.e.a. in de toekomst te verbeteren.

Wij vertrouwen erop dat de communicatie voor de nieuwjaarsreceptie 2017 beter zal verlopen.

Met vriendelijke groeten,

Namens Lokaal Sterk,

Henriëtte Verouden-Berens

 

Antwoord college van burgemeester en wethouders:

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.

Er is bewust voor gekozen om de aankondiging van de nieuwjaarsreceptie in De Loop te laten samenvallen met het verzenden van alle uitnodigingen. Dit is begin december gebeurd. Vertegenwoordigers vanuit het maatschappelijk middenveld en de eigen inwoners van de stad kunnen zich op die manier tegelijkertijd aanmelden. Omdat er maar 430 plaatsen te vergeven zijn, is het aantal aanmeldingen op de voet gevolgd.

De reden dat sociale media niet zijn ingezet om de aanloop naar het openbare gedeelte (na 21.00 uur in de foyer) van de receptie te vergroten, heeft te maken met de (brand)veiligheid van Theater Speelhuis. Volgens de voorschriften van de brandweer mogen er namelijk niet veel meer mensen dan 430 in het pand aanwezig zijn. Een extra oproep via sociale media of via de website op het moment dat de zaal vol zat (om mensen na 21.00 uur alsnog uit te nodigen) zou vanuit dat veiligheidsaspect mogelijk een verkeerd effect hebben gehad. In die zin is bij de suggestie van vorig jaar om sociale media in te zetten te weinig rekening gehouden met de complicerende factoren hierbij.

Belangrijk is wel om aan te geven dat de ervaring ook dit jaar heeft geleerd dat iedereen die dat wilde in Theater Speelhuis heeft kunnen plaatsnemen. Tot en met 4 januari (de dag van de bijeenkomst) waren af-en aanmeldingen goed met elkaar in evenwicht. Al met al hebben wij als college van B&W daarmee het gevoel iedereen tevreden te hebben kunnen stellen.