Vluchtelingenvraagstuk

De gemeente Helmond had haar verantwoordelijkheid genomen m.b.t. de noodopvang van vluchtelingen. Ze had het COA laten weten mogelijkheden te zien in het leegstaande gebouw van de voormalige Carolusschool.

Het COA geeft aan dat dit niet haalbaar is, mits men de omliggende percelen ook mag inrichten voor de noodopvang. Lokaal sterk is, net zoals het college, van mening dat noodopvang alleen in het Carolus-gebouw moet plaatsvinden en niet daarbuiten.

Wij begrijpen dan ook de keuze van het college om geen schouw te laten plaatsvinden.

Een vanzelfsprekendheid voor Lokaal sterk is het voornemen om proactief, met diverse partners in de stad, op zoek te gaan naar locaties waar kleinschalige noodopvang geschikt zou kunnen zijn.

Voorzitter,

Lokaal sterk heeft wel vraagtekens bij de vraag om in 2016 en 2017 te taakstelling voor huisvesting van statushouders met tenminste 50% te verhogen.

Dit mag en kan niet ten koste gaan van de huidige woonvoorraad voor onze eigen ingeschreven woningzoekenden! Het college moet onomstotelijk kunnen bewijzen dat deze groep niet door de extra verhoging verdrongen wordt?

Want wat wij horen, is dat er nog steeds een grote wachtlijst voor deze doelgroep is.

Lokaal sterk vraagt zich af welke woningen het college denkt vrij te kunnen spelen, of worden er nieuwe woningen bij gebouwd of worden leegstaande panden omgebouwd? Wij zijn benieuwd welke dan?

Naar ons inziens, zal het bij de toewijzing van een woning voor statushouders vooral gaan om woningen in het goedkope segment. Wij denken dat we hiermee een situatie creëren, waarbij statushouders allemaal bij elkaar wonen. Dan zal er weinig sprake zijn van integreren!

Lokaal sterk gaat er van uit dat het Rijk met de huidige taakstelling voor gemeentes de verdeling van de statushouders eerlijk verdeeld heeft over het hele land.

Lokaal sterk vraagt zich dan ook af, waarom dit college kiest om tenminste 50% meer statushouders te huisvesten in onze stad?

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond

 

bijdragen vanuit de fractie

Bijgevoegd de bijdrage zoals die gisteren in door onze fractie in raad zijn gedaan i.v.m .de motie van de SP over minimumjeugdloon.
Het amendement i.v.m. inspreekrecht is niet tot stemming gekomen, het agendapunt is uiteindelijk van de agenda gehaald.
Verder is er een brief geschreven, n.a.v. de communicatie rondom de nieuwjaarsreceptie.

Bijdrage i.v.m. motie SP: Bijdrage ivm motie SP

brief communicatie nieuwjaarsreceptie: brief communicatie nieuwjaarsreceptie

raad informatiebrief (RIB) inzake nieuwjaarsreceptie: RIB 059 Evaluatie Nieuwjaarsbijeenkomst

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond

Ik heb een droom!

Het jaar 2016 is inmiddels alweer een paar dagen oud, maar ik wil toch graag beginnen met u allen het allerbeste voor dit nieuwe jaar toe te wensen. Ik wens ook de stad het allerbeste toe in het nieuwe jaar. 2016 zou wat mij betreft wel wat meer politiek vuur mogen laten zien dan 2015 heeft gedaan.  Terugblikken en vooruitzien, is inmiddels al door Stijn Smeulders gedaan, wat de komende politieke agenda in Helmond wordt, kunt u in zijn column lezen, dus het heeft geen nut dat hier te herhalen.

Wel heb ik voor 2016 een droom, dromen zijn er om waar te maken, dus het komende jaar zal dat een van mijn speerpunten zijn.

Wat ik droom is dat het komende jaar de communicatie van het college naar de stad én naar de raad een heuse omwenteling zal meemaken. Telkens opnieuw trekt men weer het boetekleed aan, en belooft men beterschap, maar  telkens opnieuw moeten we constateren dat dit college niet uitblinkt in openheid en goede communicatie! En dat terwijl onze burgemeester bij haar aantreden transparantie als speerpunt heeft neergezet!

Peel 6.1 is de jongste loot aan de boom van onduidelijke/onvolledige informatie. In de laatste commissievergadering werd door wethouder de Leeuw geprobeerd om zonder echt iets te zeggen uitleg te geven over het einde van Peel 6.1 Wat me deze week opviel was de naam van de site van Peel 6.1: www.Peel6-1.nl; was deze naam al een voorbode bij het begin van de samenwerking? Een goede buur is beter dan een verre vriend, en dat geldt ook voor buurgemeenten. Helmond zal zich nog eens echt goed moeten beraden of de ingeslagen weg wel de juiste is. Informatie van de andere gemeenten geeft aan dat een duidelijke heroverweging zeker met het oog op de toekomst aan te raden is. We wachten nog even af wat de verdere stappen én uitleg zullen zijn en zullen daar anders zeker stappen in ondernemen.

Ook de informatie rondom de nieuwjaarsbijeenkomst had dit jaar weer betere gekund. Ik heb diverse mensen gesproken, die niet wisten wanneer deze bijeenkomst was, en die dus ook geen kaartje gereserveerd hadden. Ook op de site van de gemeente kon ik geen informatie daarover vinden, of er nog kaartjes waren, was dan ook niet duidelijk. Dat iedereen vanaf 21.00u ook zonder kaartje welkom was, was ook bij weinig mensen bekend. Ook hier kon de communicatie wel een tandje hoger.

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond

ONNOZELE KINDEREN!

Discussies in de landelijke politiek over onder meer de Teeven-deal en dichterbij in onze stad over Peel 6.1 maken helder dat het van groot belang is voor de democratie dat alle discussies helder en vooral openbaar gevoerd worden.

Dat de praktijk helaas veel weerbarstiger is merken we ook in onze stad. De Raad van de gemeente Helmond kent ook een seniorenconvent bestaande uit de burgemeester, de waarnemend voorzitter van de Raad, de fractievoorzitters en de griffier. (In de Helmondse situatie dus 12 van de 37 raadsleden). In voorkomende gevallen kunnen ook wethouders en/of de gemeentesecretaris uitgenodigd worden voor dit overleg dat in beslotenheid plaatsvindt.

Artikel 5, lid 3 van het reglement van orde van de Raad schrijft: ‘Het seniorenconvent heeft tot taak het bespreken van de algemene gang van zaken in de raad en zaken van vertrouwelijke aard’.

Waar zou je dan als inwoner van deze stad dan aan moeten denken? Heibel in het College? Een ontzettend grote drugsvangst of criminele activiteiten? Bedreiging van de burgemeester of een wethouder? De definitieve komst van een asielzoekerscentrum in de stad?  In elk geval denk je dan aan zaken die tot veel onrust zouden kunnen zorgen onder de inwoners van Helmond.

Een gegeven is dat de leden van het seniorenconvent in beslotenheid en op basis van vertrouwelijkheid overleggen. Dit betekent dus heel simpel dat hetgeen er besproken wordt niet gedeeld mag worden met medefractieleden en dat ze met de informatie niets kunnen en mogen doen. Daarmee hakt het seniorenconvent in op de wortels van de democratie. Immers met het geven van vertrouwelijke informatie aan fractievoorzitters worden deze politiek gezien monddood gemaakt en dat zouden we niet mogen moeten willen.

In mijn positie als burgercommissielid weet ik niet hoe vaak er een seniorenconvent is geweest en wat er besproken is. Wel heb ik de indruk dat dit orgaan te vaak door dit College gebruikt wordt om politiek gevoelige zaken neer te leggen bij de fractievoorzitters om ‘het gevoelen van de Raad’ te peilen. Waarmee dus het onafhankelijk politiek functioneren van gekozen raadsleden aan banden wordt gelegd want zij mogen, zoals al gemeld niets doen met hetgeen ze gehoord hebben.

Kort en goed: het bijeenkomen van het seniorenconvent zou veel eerder een grote uitzondering dan een regel moeten zijn. Het politieke debat moet gevoerd worden waar het thuishoort in de Raadszaal en zeer zeker in het openbaar.

Mijn oproep is dan ook om onze gekozen volksvertegenwoordigers hier nadrukkelijk op aan te spreken. Maar ja in ons huidig College zitten wel partijen die dol zijn op ‘intern overleg’. Partijen die vanuit hun partijcultuur liever zaken binnenskamers regelen want dat werkt toch sneller en beter en geeft minder gedoe. Dat duurt slechts tot  uiteindelijk ‘het hele verhaal’ toch naar buiten komt en dan zijn de politieke rapen weer eens gaar!

Vandaag, 28 december 2015 is het de christelijke feestdag Onnozele Kinderen. Laten we dat dan maar beperken tot één dag per jaar en de overige dagen van het jaar in het openbaar die zaken bespreken die de Helmonders aangaan!

Mag ik u allen, mede namens Lokaal sterk een heel fijn en gezond 2016 wensen.

Maarten Janssen, burgercommissielid.

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond

 

Verouden: niet verder versplinteren!

Afgelopen woensdag hebben Sacha van Lierop en ik wereldkundig gemaakt dat er een einde is gekomen aan de fractie Verouden/van Lierop.
De fractie Verouden/vanLierop, die al vanaf september 2014 wist dat het een tijdelijke fase zou zijn.

In september 2014 zijn wij, zoals u allen weet, afgescheiden van Helder Helmond. Dat vonden en vinden we jammer, maar er was geen andere keuze. Zo’n besluit heeft nogal impact kan ik u verzekeren en het is daarom ook goed om eerst een tijd van rust en bezinning in te bouwen om daarna weer met frisse moed en nieuw elan verder te kunnen. Die tijd is nu gekomen.
We hadden met elkaar afgesproken om 2015 te gebruiken als jaar van bezinning, als jaar met de blik op de toekomst. Enige tijd geleden hebben wij er in de fractie uitgebreid met elkaar over gesproken . Het afgelopen jaar had mij in ieder geval duidelijk gemaakt dat ik geen heil zag in een nieuwe partij, tenzij deze écht vernieuwend zou zijn. Dat is plan! In mijn ogen niet.

Wat mij betreft niets nieuws onder de zon, dus voor mij onvoldoende reden om de helmondse politiek nog meer te versplinteren, daarom mijn keuze voor aansluiting bij een andere partij,omdat ik ook binnen die partij de belangen van Helmond en haar inwoners goed kan behartigen.

En die andere partij is Lokaal Sterk, omdat de stemmen die mij in de raad hebben gebracht, stemmen zijn op een lokale partij én omdat het programma niet zoveel afwijkt van het programma van Helder Helmond, het programma waarmee ik in de raad gekozen ben. Verder ben ik een groot voorstander van één sterke lokale partij, omdat je dan, als lokale partijen samen, écht het verschil kunt maken. Hopelijk komen we in deze stad ooit nog tot één grote lokale partij, stel je voor, dat zou dan nu een fractie van 12 zetels zijn,(Lokaal Sterk 6, Helmond Aktief 2, Senioren 2013 2, Helder Helmond 1, plan! 1) groot genoeg om enkele wethouders  te hebben, groot genoeg om het verschil te kunnen maken, groot genoeg om écht lokaal te kunnen besturen.

Ik hoop u allen te kunnen overtuigen dat dit een goede stap is.Ik heb me alle jaren dat ik raadslid ben volledig ingezet voor deze stad en haar inwoners en dat zal ik ook de komende jaren blijven doen!

Henriëtte Verouden.

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond

Welkom Henriëtte Verouden

Op 1 december 2015 werd  Henriëtte Verouden hartelijk welkom geheten bij de fractie Lokaal sterk. Voorzitter Jos Dijkers overhandigde Henriëtte Verouden een fraaie bos bloemen.

Dijkers_verouden

Jos Dijkers (links) overhandigd Henriëtte Verouden een mooie bos bloemen

De Helmonder is de verliezer!

Op donderdag 5 november 2015 heeft de gemeenteraad gesproken over de begroting voor het jaar 2016. Deze vergadering is de ideale mogelijkheid voor de Helmondse politieke partijen om in het openbaar te vertellen wat ze met de stad voorhebben en waar ze met de stad naar toe willen.

Een simpele Helmonder zal dus denken dat alle politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s weer eens uit de la halen. Dat ze deze nog eens goed gaan bekijken en dan met name ‘hun stokpaardjes’ naar voren zullen brengen. Want het is toch zo dat de politieke partijen op basis van hun verkiezingsprogramma op het pluche zitten.

Maar helaas denk ik dat ik u moet teleurstellen. Niet de verkiezingsprogramma’s maar het coalitieakkoord van SP,  CDA, VVD, GL & HA ‘mensen maken de stad’ is het spoorboekje waar Helmond de komende jaren op zal gaan reizen.

In dat spoorboekje komen we onder meer tegen een bezuiniging van € 500.000 op de wijkaccommodaties, dus sluiting van de Terp terwijl de coalitie maar liefst 4.7 miljoen wel wil investeren in de Automotive Campus, 4 miljoen opzij wil zetten voor aanpassingen in het ambtelijk apparaat, 4.5 miljoen wil uitgeven in de komende drie jaren aan het stadslaboratorium en het stadsleerbedrijf. Van het stadsleerbedrijf en het stadslaboratorium is nu nog niet veel bekend maar wel is zeker dat na 2018 er 4.5 miljoen euro aan uit gegeven is zonder dat we weten wat er voor gerealiseerd is. Bij elkaar opgeteld zo’n slordige 13.2 miljoen euro waarvan je in alle oprechtheid af mag vragen of dit nu direct ‘de Helmonder’ ten goede zal komen.

Een deel van deze investeringen worden betaald uit het spaarpotje van Helmond. Uit dit spaarpotje wordt een kleine zes miljoen toegevoegd aan de reserves. Reserves die volgens Lokaal sterk gespaard zijn door zuinig te zijn en die bedoeld zijn om in mindere tijden wat ‘spek op de botten’ te hebben. Maar volgens het College is een potje van ruim 220 miljoen euro toch maar een mager potje en kan er geen extra geld naar de wijkaccommodaties. Het is heel simpel een kwestie van kiezen!

Gelukkig is er nog een klein lichtpuntje en wel de toezegging aan Lokaal sterk dat wethouder Stienen positief, opbouwend gaat meekijken naar de realisatie van een nieuwe kantine bij Speeltuin Helmond-West. Deze vraagt naast een grote eigen investering een bijdrage van € 250.000 om deze kantine, tevens de uitvalbasis voor het IVN te realiseren. Zo gaat er in elk geval nog iets van ons spaarpotje direct naar de inwoners van Helmond.

‘Mensen maken de stad’ zegt het coalitieakkoord maar Lokaal sterk ziet dat ‘de portemonnee’ in de dagelijkse praktijk de stad regeert en is dat nu wat de politieke partijen ons beloofd hebben in maart 2014?

Bijdrage begroting 2016

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond

5 november 2015

 Voorzitter, leden van de raad, college, ambtenaren en toehoorders op de publieke tribune.

Elk jaar opnieuw worden wij bestookt met bezuinigingsmaatregelen. Aan de andere kant verschijnen dan nieuwe investeringsposten, hebben wij een sluitende begroting, met positief resultaat, en aanzienlijke reserves.

Wanneer we naar deze begroting kijken, dan rijst bij de fractie van Lokaal sterk de vraag of dit college wellicht aan bezuinigingsanorexia lijdt?

Oftewel in hoeverre is het bezuinigingspakket noodzakelijk, terwijl men ruim € 220 miljoen aan reserve en voorzieningen op de bank heeft staan?

Ja, de wethouder heeft onze motie uitgevoerd en met de stofkam € 6 miljoen uit de reserves en voorzieningen gehaald, maar waarom moet het nu die € 220 miljoen zijn en niet

€ 221 miljoen of € 219 miljoen?

Wat als we nu nog eens met een nagelborsteltje een ½ % van die € 220 miljoen af zouden halen, dan hebben we € 1.1 miljoen om een aantal onnodige en onwenselijke bezuinigingen ongedaan te maken.

Voorts vindt Lokaal sterk het van belang dat de Raad voldoende middelen heeft om incidentele problemen op te lossen. We dienen hiervoor dan ook een amendement in.

En zeker waar het bezuinigingen betreft in de sociale sector, waar direct de mensen of de sociale netwerken worden getroffen, ligt deze vraag nadrukkelijk voor. In hoeverre breken we zaken af, die eigenlijk als fundament zouden moeten dienen voor nieuw of bestaand sociaal beleid.

Neem nu het wegbezuinigen van wijkhuis de Terp.

Voorzitter, u geeft zelf aan dat u de wijkhuizen ziet als basisvoorzieningen, die een belangrijke bijdrage leveren als het gaat om het krijgen en onderhouden van sociale contacten (ontmoeting), preventie en vroegsignalering. Hoe kan het dan zijn dat u dit wijkhuis wegbezuinigt? In uw coalitieakkoord omschrijft u zelf dat u een sociale stad wilt zijn en dat u iedereen een plek gunt om mee te doen!

Waarom investeert u nu dan juist niet in de mensen van onze stad, maar wel in abstracte projecten voor onze burgers, zoals Automotive Campus € 4,7 miljoen, doorontwikkeling van de organisatie € 4 miljoen en cofinancieringsfonds € 2 miljoen.

En dan hebben we het nog niet over de investering van € 4,5 miljoen in een Stadslab en Stadsleerbedrijf, waarvan men nog niet precies helemaal weet hoe er dat uit gaat zien. Oftewel is dat niet investeren in luchtfietserij!

We dienen dan ook een amendement in om het wijkhuis de Terp open te houden.

Geacht college,

Alle wijkhuizen hebben zich inmiddels, met pieken en dalen, de afgelopen jaren bewezen in onze stad. Juist nu binnen de nieuwe WMO-gedachte krijgen de wijkhuizen de komende jaren een belangrijke spilfunctie m.b.t. ontmoetingsplaats, preventie en vroegsignalering!

Gooi nu niet het kind met het badwater weg en maak die bezuiniging ongedaan. We hebben vernomen dat wanneer de bezuinigingen bij de wijkhuizen  doorgaan, besturen zullen opstappen omdat het dan voor hen niet meer te doen is. Vrijwilligers moet je stimuleren en niet demotiveren!

Waarom zet u die € 4,5 miljoen van het Stadslab en het Stadsleerbedrijf niet in bij de wijkhuizen en laat hen projecten bedenken en uitvoeren die de leefbaarheid in de wijken versterken! Zo snijdt het mes dan aan twee kanten. U behoudt de kracht en het netwerk van de wijkhuizen en u stimuleert de mensen om met nieuwe initiatieven te komen.

Lokaal sterk dient hiervoor een amendement in.

Waar Lokaal sterk erg blij mee is, zijn de investeringen in de Leonarduswijk. Na dat eerder de Binnenstad en Helmond West flink op de schop zijn genomen en nog steeds worden genomen, is nu de Leonardusbuurt aan de beurt. In samenwerking met de buurt is een wijkperspectief opgesteld, dat hopelijk na vervolmaking/realisering, de wijk weer een nieuw, positief elan oplevert.

Goed ook dat hier de kantine van de Leonardusspeeltuin in meegenomen wordt. Die Speeltuin kan men namelijk ook zien als een plek van sociale contacten (ontmoeting), preventie en vroegsignalering.

Navrant hierbij vinden we wel dat in de herstructurering van Helmond West de kantine van Speeltuin Helmond West destijds niet is meegenomen! Ook die Speeltuin is zo’n plek van sociale contacten (ontmoeting), preventie en vroegsignalering. Gelijke monniken, gelijke kappen……. toch?

We dienen dan ook een amendement in om die ongelijkheid ongedaan te maken en ook de Speeltuin van Helmond West de mogelijkheden te bieden om de komende jaren een goed gastheer te zijn voor de ruim 40.000 bezoekers per jaar. Tevens kan het een plek zijn voor het IVN, hetgeen de natuurontwikkelingen van de Goorloop zal versterken of bestrijdt de wethouder dit?

Voorzitter, Lokaal sterk maakt zich ernstig zorgen over de werkgelegenheid in Helmond. We zien dat het beleid en de intensiveringen van dit college zich vooral richten op het Hoger Beroeps Onderwijs, terwijl Helmond toch vooral een VMBO uitstroom heeft.

Wel hebben we het nodige onderwijs op Mbo-niveau, maar een behoorlijk aantal Helmondse kinderen vindt hier geen passende beroepsopleiding of een adequate combinatie van leren en werken. Is het College bereid inspanningen te doen om het palet van het VMBO in Helmond te verrijken met passende opleidingen, ook al gaat het hier om een eerste verantwoordelijkheid van het Rijk? Gaarne een reactie van de wethouder.

Naar wij vernomen hebben is er in november 2014 de nota Afstemming school naar werk vastgesteld, maar deze is nog niet besproken in de commissie en dus zijn de aanbevelingen nog niet ter hand genomen, gaarne een nadere uitleg.

In de visie op het werkbedrijf regio Helmond – de Peel worden vijf sectoren genoemd die kansrijk zijn op het vlak van werkgelegenheid, te weten; groen, horeca & detailhandel, facilitair, verpakken en schoonmaak. Deze sectoren komen we niet tegen in arbeidsmarktbeleid van het College, graag enige uitleg.

Ook zien we dat de doelgroep 50+ steeds meer in de knel komt. In het coalitieakkoord besteedt u extra aandacht aan deze doelgroep. U schrijft; ‘Daarbij besteden wij ook aandacht aan de groep 50 jaar en ouder, omdat zij in de praktijk moeilijker aan een baan komt’.

Wat is er gebeurd tot nu toe en wanneer kunnen wij de eerste goede plannen van u verwachten? U reserveert er wel gelden voor en geeft aan deze in 2016 te gaan besteden, maar concrete plannen hebben noch de commissie noch de Raad bereikt.

Er wordt momenteel veel geïnvesteerd in het Werkbedrijf, er komen participatiecoaches die plaatsing naar verschillende uitstroommogelijkheden mogelijk moeten maken.

Wanneer u een weekje bij de uitgang van het Werkplein zou gaan staan en bij iedereen zou navragen of men een baan voor hem of haar gevonden heeft, dan komt u wellicht tot een schokkend antwoord of conclusie. Er wordt veel opgetuigd, veel geld rondgepompt, maar dat levert tot nu toe weinig banen op!

Wellicht is het efficiënter en vele malen goedkoper om alle uitzendbureaus te gaan subsidiëren!

Binnen de participatiewet wordt in werkgeverskringen, mogelijk ook bij de gemeente, steen en been geklaagd over de ingewikkelde en strenge regelgeving, waaraan kandidaat werknemers moeten voldoen. De participatiewet is vaak eerder een blok aan het been, dan een stimulans. Kan onze gemeente niet, in samenwerking met de deelnemende gemeenten op het Werkplein, in overleg met de rijksoverheid, als pilot fungeren met experimenteel verruimde regelgeving. Het college zou daartoe het initiatief kunnen nemen.

Hiervoor dienen we een motie in.

En dan het Centrumplan.

De ambities zijn bijgesteld en het ontwikkelingsproces is getemporiseerd……en terecht. De bomen groeien immers niet meer tot in de hemel. Toch kent het centrum nog een aantal onvolkomenheden, waaraan gewerkt moet worden. Wij wachten op een bijgesteld centrumplan, waarin, naar de maat van vandaag, een beeld wordt geschetst van de nabije toekomst. Daarin zouden het Obragasterrein/Havenpark, het oude postkantoor bij de Julianabrug en de te slopen Citysporthal moeten zijn meegenomen. Nu de banden met Forum Invest zijn doorgeknipt ligt de zaak open voor nieuwe ontwikkelingen.

Mogelijk kan dan tegelijk een oplossing worden gezocht voor het verhogen van de aantrekkelijkheid van het winkelgebied en de positie van markt en kermis. En mogelijk kan het opnieuw bezien van de parkeerfunctie (bv gratis parkeren op vrijdag, zaterdag en koopzondagen) een rol spelen.

In 2014 heeft Lokaal sterk een enquête gehouden onder marktkooplui en bezoekers van de markt. Wethouder van Mierlo heeft de resultaten welwillend geaccepteerd, maar sindsdien is een oorverdovende stilte ingetreden. Is dit niet een mooi onderwerp voor beginspraak?

Tot slot.

Politiek en besturen betekent het maken van keuzes. Keuzes die niet altijd eenvoudig zijn en waarbij het goed is rekening te houden met de beschikbare of te verwachten financiën. Lokaal sterk is evenwel van mening dat, kijkende naar het huishoudboekje en naar het spaarpotje van de gemeente Helmond, te zware keuzes worden gemaakt. Er wordt door dit College met SP en GL veel te veel gekeken naar de financiën en te weinig naar de belangen van de ‘gewone Helmonders’ en dat valt ons toch wel tegen.