ONNOZELE KINDEREN!

Discussies in de landelijke politiek over onder meer de Teeven-deal en dichterbij in onze stad over Peel 6.1 maken helder dat het van groot belang is voor de democratie dat alle discussies helder en vooral openbaar gevoerd worden.

Dat de praktijk helaas veel weerbarstiger is merken we ook in onze stad. De Raad van de gemeente Helmond kent ook een seniorenconvent bestaande uit de burgemeester, de waarnemend voorzitter van de Raad, de fractievoorzitters en de griffier. (In de Helmondse situatie dus 12 van de 37 raadsleden). In voorkomende gevallen kunnen ook wethouders en/of de gemeentesecretaris uitgenodigd worden voor dit overleg dat in beslotenheid plaatsvindt.

Artikel 5, lid 3 van het reglement van orde van de Raad schrijft: ‘Het seniorenconvent heeft tot taak het bespreken van de algemene gang van zaken in de raad en zaken van vertrouwelijke aard’.

Waar zou je dan als inwoner van deze stad dan aan moeten denken? Heibel in het College? Een ontzettend grote drugsvangst of criminele activiteiten? Bedreiging van de burgemeester of een wethouder? De definitieve komst van een asielzoekerscentrum in de stad?  In elk geval denk je dan aan zaken die tot veel onrust zouden kunnen zorgen onder de inwoners van Helmond.

Een gegeven is dat de leden van het seniorenconvent in beslotenheid en op basis van vertrouwelijkheid overleggen. Dit betekent dus heel simpel dat hetgeen er besproken wordt niet gedeeld mag worden met medefractieleden en dat ze met de informatie niets kunnen en mogen doen. Daarmee hakt het seniorenconvent in op de wortels van de democratie. Immers met het geven van vertrouwelijke informatie aan fractievoorzitters worden deze politiek gezien monddood gemaakt en dat zouden we niet mogen moeten willen.

In mijn positie als burgercommissielid weet ik niet hoe vaak er een seniorenconvent is geweest en wat er besproken is. Wel heb ik de indruk dat dit orgaan te vaak door dit College gebruikt wordt om politiek gevoelige zaken neer te leggen bij de fractievoorzitters om ‘het gevoelen van de Raad’ te peilen. Waarmee dus het onafhankelijk politiek functioneren van gekozen raadsleden aan banden wordt gelegd want zij mogen, zoals al gemeld niets doen met hetgeen ze gehoord hebben.

Kort en goed: het bijeenkomen van het seniorenconvent zou veel eerder een grote uitzondering dan een regel moeten zijn. Het politieke debat moet gevoerd worden waar het thuishoort in de Raadszaal en zeer zeker in het openbaar.

Mijn oproep is dan ook om onze gekozen volksvertegenwoordigers hier nadrukkelijk op aan te spreken. Maar ja in ons huidig College zitten wel partijen die dol zijn op ‘intern overleg’. Partijen die vanuit hun partijcultuur liever zaken binnenskamers regelen want dat werkt toch sneller en beter en geeft minder gedoe. Dat duurt slechts tot  uiteindelijk ‘het hele verhaal’ toch naar buiten komt en dan zijn de politieke rapen weer eens gaar!

Vandaag, 28 december 2015 is het de christelijke feestdag Onnozele Kinderen. Laten we dat dan maar beperken tot één dag per jaar en de overige dagen van het jaar in het openbaar die zaken bespreken die de Helmonders aangaan!

Mag ik u allen, mede namens Lokaal sterk een heel fijn en gezond 2016 wensen.

Maarten Janssen, burgercommissielid.

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond