Vluchtelingenvraagstuk

De gemeente Helmond had haar verantwoordelijkheid genomen m.b.t. de noodopvang van vluchtelingen. Ze had het COA laten weten mogelijkheden te zien in het leegstaande gebouw van de voormalige Carolusschool.

Het COA geeft aan dat dit niet haalbaar is, mits men de omliggende percelen ook mag inrichten voor de noodopvang. Lokaal sterk is, net zoals het college, van mening dat noodopvang alleen in het Carolus-gebouw moet plaatsvinden en niet daarbuiten.

Wij begrijpen dan ook de keuze van het college om geen schouw te laten plaatsvinden.

Een vanzelfsprekendheid voor Lokaal sterk is het voornemen om proactief, met diverse partners in de stad, op zoek te gaan naar locaties waar kleinschalige noodopvang geschikt zou kunnen zijn.

Voorzitter,

Lokaal sterk heeft wel vraagtekens bij de vraag om in 2016 en 2017 te taakstelling voor huisvesting van statushouders met tenminste 50% te verhogen.

Dit mag en kan niet ten koste gaan van de huidige woonvoorraad voor onze eigen ingeschreven woningzoekenden! Het college moet onomstotelijk kunnen bewijzen dat deze groep niet door de extra verhoging verdrongen wordt?

Want wat wij horen, is dat er nog steeds een grote wachtlijst voor deze doelgroep is.

Lokaal sterk vraagt zich af welke woningen het college denkt vrij te kunnen spelen, of worden er nieuwe woningen bij gebouwd of worden leegstaande panden omgebouwd? Wij zijn benieuwd welke dan?

Naar ons inziens, zal het bij de toewijzing van een woning voor statushouders vooral gaan om woningen in het goedkope segment. Wij denken dat we hiermee een situatie creëren, waarbij statushouders allemaal bij elkaar wonen. Dan zal er weinig sprake zijn van integreren!

Lokaal sterk gaat er van uit dat het Rijk met de huidige taakstelling voor gemeentes de verdeling van de statushouders eerlijk verdeeld heeft over het hele land.

Lokaal sterk vraagt zich dan ook af, waarom dit college kiest om tenminste 50% meer statushouders te huisvesten in onze stad?

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond